Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Nyckeln till skatten"

Skapad 2019-10-20 11:01 i Hogstorps Skola Uddevalla
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2016/2017
Grundskola 3 Svenska
"Nyckeln till skatten" består av två arbetsböcker, dels arbetsboken som innehåller uppgifter som utgår från handlingen i läseboken, dels delen som kallas "Språknycklar" där fokus ligger på läsförståelse, olika texter, stavning och språklära. För att nå kunskapskraven för årskurs 3 (eller högre) i ämnet svenska kommer vi att arbeta parallellt med båda böckerna, samtidigt som arbetet också kommer att kompletteras med annat materiel.

Innehåll

 

Du ska kunna:

 

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det
 • läsa med flyt
 • använda dig av stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken när du skriver meningar
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva läsligt för hand och på dator
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut
 • läsa och förstå enkla faktatexter
 • skriva egna faktatexter
 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt
 • delta i samtal och diskussioner genom att säga vad du tycker, reflektera, kommentera och ställa frågor

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar, repetitioner samt diskussioner som handlar om det vi arbetar med
 • läsa i läseboken och svara på frågor kring varje kapitel
 • träna stavningsregler, meningsbyggnad och grammatik, bland annat i arbetsboken "Språknycklar"
 • skriva olika sorters texter med hjälp av nyckelord, både för hand och på dator
 • läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan utvecklas och förbättras i texten

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • läsa och skriva olika sorters texter
 • veta vad som kännetecknar de olika textgenrerna
 • återberätta ett innehåll med hjälp av nyckelord
 • veta hur du utvecklar din text
 • läsa med flyt och förstå det som du läst
 • använda enkel grammatik
 • stava enkla och vanligt förkommande ord
 • veta hur du utvecklar din text
 • reflektera över ett innehåll samt relatera till egna erfarenheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nyckeln till skatten

På väg med viss hjälp
På god väg
Når nivån
Läsa olika texter
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver hjälp av pedagog för att förstå texter. Du kan svara på mycket enkla frågor om vad texten handlar om.
Med viss hjälp från pedagog kan du själv läsa texter. Du förstår det mesta vad texten handlar om och kan prata om det.
Du läser olika texter och förstår vad de handlar om. Du kan samtala om vad som är huvudbudskapet i texten.
Enkla skrivregler
 • Sv   3
Du behöver ofta påminnas av pedagog att använda stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du använder ibland stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Stavning
 • Sv   3
Du behöver ofta hjälp av pedagog med att stava rätt på de ord som du själv ofta använder.
Du stavar rätt på de flesta ord som du själv ofta använder när du skriver meningar och texter.
Du stavar rätt på de ord som du själv ofta använder och ord som ofta förekommer i elevnära texter.
Skriva faktaktexter
 • Sv   3
 • Sv   3
Med hjälp av pedagog kan du skriva enkla faktatexter utifrån en tankekarta eller nyckelord.
Med viss hjälp från pedagog kan du ta reda på fakta, använda en tankekarta eller nyckelord och skriva enkla faktatexter.
Du kan själv ta reda på fakta, använda en tankekarta eller nyckelord för att därefter skriva egna enkla faktatexter
Skriva berättande text
 • Sv   3
Du behöver hjälp av pedagog med att planera och strukturera din text som du ska skriva.
Du behöver viss hjälp av pedagog med att planera och strukturera upp din text. Du kan skriva enkla berättelser med inledning, handling och avslutning. .
Du kan använda olika strategier för att strukturera din text. Du kan skriva berättelser med inledning, handling och avslutning.
Läsa instruerande text
 • Sv   3
Du behöver hjälp av pedagog med att läsa och att förstå instruktioner
Du kan med viss hjälp läsa olika instruktioner och kan sedan med stöd följa de instruktioner du läst.
Du kan läsa och följa olika instruktioner
Skriva instruerande text
 • Sv   3
 • Sv   3
Du behöver hjälp av pedagog med att skriva en instruerande text. Du kan skriva med läslig handstil eller på dator.
Du behöver viss hjälp av pedagog med att strukturera upp din instruerande text. Du kan skriva med läslig handstil eller på dator.
Du skriver egna instruerande texter så att innehållet blir tydligt för andra. Du kan skriva med läslig handstil och på dator.
Bearbeta text
 • Sv   3
Med hjälp av pedagog kan du bearbeta och förtydliga texten.
Med viss hjälp av pedagog kan du ge enkla omdömen om dina egna texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Du kan med hjälp av givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: