Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 ht-19

Skapad 2019-10-20 14:41 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Målet är att du

 

 • läser elevnära med flyt
 • samtalar om texters innehåll
 • återger delar av textens innehåll
 • ställer och besvarar frågor
 • använder olika lässtrategier och att kopplar till egna erfarenheter
 • skriver berättande och beskrivande text
 • delar in text i meningar och använder stor bokstav och skiljetecken
 • ger enkel respons på egna och andras texter
 • skriver läsligt för hand och på digitalt verktyg
 • ger och tar enkla muntliga instruktioner

Innehåll

Du kommer att få lära om

 • lässtrategier (förutsäga, sammanfatta, reda ut oklarheter, ställa frågor och se inre bilder)
 • olika texters uppbyggnad och särdrag
 • vanliga stavningsregler
 • expertord
 • språklära
 • respons
 • bokrecension
 • tankekartor

Arbetssätt

genom att i helgrupp, i lärgrupp, i lärpar och individuellt

 • samtala om vardagsnära ämnen
 • läsa 
 • lyssna på högläsning
 • diskutera och samtala om innehåll i lästa texter eller filmer
 • prova använda läsförståelsestrategierna 
 • bearbeta olika modelltexter
 • förklara och använda olika expertord
 • öva på att planera och skriva texter med hjälp av stödmallar
 • lära strategier för att komma ihåg
 • skriva både för hand och  med digitala verktyg 
 • träna på att ge, ta emot och använda kamratrespons
 • bearbeta text efter respons av lärare eller annan elev
 • träna på att stava vanligt förekommande ord
 • se film
 • redovisa olika arbeten

 Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • läsa elevnära texter
 • förstå innehållet i texter du har läst eller lyssnat till 
 • skriva enkla texter med läslig handstil
 • använda stor bokstav och punkt
 • att skapa bilder som stöd till dina texter
 • samtala kring ämnen som du känner till så att andra förstår vad du menar 
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner    

 

när du deltar i gemensamma genomgångar, lässamtal, läs- och skrivövningar och presentationer samt genom observationer enligt Skolverkets bedömningsstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: