Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prövning praktisk marknadsföring 2

Skapad 2019-10-21 13:36 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Handel
Prövningsmaterial för praktisk marknadsföring 2

Innehåll

 

Prövning 1: Skriftligt prov 

 

Till din hjälp har du boken Praktisk Marknadsföring 2.  Sidorna 11 – 113.

 

Förmågor som kommer att prövas:

 Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.

 Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.

 Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området

 Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.

 

Centralt innehåll som kommer att prövas:

 

Affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form

 

Marknads- och säljplan.

 

Omvärldsanalys och marknadsundersökningar.

Lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler.

Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet.

Miljö, kretsloppstänkande, resurshushållnings- och säkerhetsfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prövning 2: Inlämningsuppgift 

 

Uppgifter som ska göras under din APL

 

 

Förmågor som kommer att prövas:

 Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.

 Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

 Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.

 Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.

 Förmåga att göra riskbedömningar och lösa problem.

 Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

 

Centralt innehåll som kommer att prövas:

 Affärsidé samt säljmiljöns utformning ifråga om ljus, ljud, färg och form

 Marknads och säljplan

 Varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial, exponering i olika prislägen, i olika branscher och för olika typer av kunder.

 Lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler

 Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet

  

 

 

Prövning 3: Inlämningsuppgift 

 

Till din hjälp har du boken Praktisk Marknadsföring 2.

 

Förmågor som kommer att prövas:

 Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.

 Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

 Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial.

 Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.

 Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.

 Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

 

Centralt innehåll som kommer att prövas:

 

Affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form.

Marknads- och säljplan.

Omvärldsanalys och marknadsundersökningar.

Varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial, exponering i olika prislägen, i olika branscher och för olika typer av kunder.

Datorstöd i praktisk marknadsföring.

Lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler.

Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet.

Miljö, kretsloppstänkande, resurshushållnings- och säkerhetsfrågor.

 

Uppgifter

  • Prövning 1

  • Prövning 2

  • Prövning 3

  • Prövning 2, ej APL

Matriser

Han
Praktisk marknadsföring 2

E
C
A
Planera
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring.
Utföra
Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven utför dem med gott resultat
Exponering och säljstöd
Dessutom utformar eleven i samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet.
Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav.
Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Kunskap om lagar
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser
Riskbedömning, problemlösning, ergonomi
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Utvärdering
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Samarbete och kommunikation
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: