Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering HT 2019

Skapad 2019-10-21 17:26 i Förskolan Vipan Kristinehamn
Förskola
Planering för läsåret 19/20. Vi kommer att arbeta med naturvetenskap, matematik och språk.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

  Vi vill att barnen ska få ökad förståelse för samband i naturen. Skapa intresse för berättelser, bilder, texter ger förutsättningar för att utveckla språkförståelsen, exempelvis se samband mellan bild och text. Barnens skall utveckla förståelse för grundläggande matematiska principer och visa intresse för fortsatt lärande.

Barnen ska stärka sin självkänsla och känna att de har möjlighet att göra sin röst hörd. (boksamtal, ökad förståelse för text - bild). (Normer, värden, naturvetenskap). 

Hur ska det märkas på barnen?

 Genom att barnens intresse ökar för de olika målområden. Att de exempelvis väljer att utforska ämnet både på egen hand eller med andra. 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 Språkförståelse lägger en mycket viktig grund för barnens fortsatta utveckling inom alla områden.

Vi anser att alla de valda målen spelar en central roll i barnens fortsatta utveckling. Vi önskar bygga ett intresse för dessa och ge barnens förutsättningar och grundpelare att stödja sig emot. 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Genom att visa ett intresse, göra aktiviteter med barnen samt aktivt förändra miljön utifrån våra mål kommer detta få positiv inverkan på verksamheten. Vi tror att vi på detta sätt kommer ge barnen och verksamheten bra förutsättningar för att utvecklas. 


...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?

"Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa."

"Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

"Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."

"Fantasi och föreställningsförmåga.."


Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Vi har format miljön utifrån våra valda mål. Litteratur, spel och pussel finns nu tillgängligt för barnen att själva plocka fram. Vi kommer att fortsätta ändra miljön kontinuerligt, både ute och inne. 


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Barnen är ganska jämnåriga, kreativa och duktiga på att leka. 


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Personalgruppen är strukturerad och tydlig, vilket bidrar med trygghet. Det finns goda kompetenser kring pedagogisk bokläsning och hur man har boksamtal. Då vi alla har olika kompetenser kommer vi ansvara för olika ämnesområden vid samlingar. 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 HT 19. 


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Arbetet med naturvetenskap kommer att ske mycket ute. 


Vilket material?

 Återvinningsmaterial. Vi arbetar med det material som finns tillgängligt på förskolan samt i vår närmiljö.


Till vilken kostnad?

 


...

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Aktiviteterna kommer utgå från de valda målen. Vid planering ut utförande av aktiviteter har vi olika ansvarsområden beroende personalens arbetstid. 

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 Vi försöker knyta ihop aktiviteter vi gjort i skogen med det som sker på förskolan. Tankekartor som utgår från experiment, där barnen får måla och öva på att uttrycka sin tankar och hypoteser. För att göra dagarna tydliga för barnen kommer vi använda mycket bildstöd i verksamheten. 

Då vi är ute mycket kommer vi försöka ta med olika aktiviteter inifrån och även göra dem ute. 


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 Utmana på rätt nivå. 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 Ger barnen valmöjlighet att leka med alla material. Om det behövs utmanar vi barnen att prova något de inte brukar välja. 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 Både genom planerade aktiviteter och vardagliga situationer. 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Genom 10-veckors reflektionen och kvalitetsuppföljningen. 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 Har de tips och idéer lyssnar vi gärna och försöker planera verksamheten utifrån dem. 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 Att de visar intresse för våra valda målområden och talar om det hemma. 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 Fortsätta att utmana barnens även hemma. 

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: