Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige

Skapad 2019-10-21 22:14 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Sveriges landskap, natur och hur vi människor lever där
Grundskola 4 Geografi Biologi
Du kommer få följa med på en resa genom Sveriges landskap. I detta område kommer vi att lära oss mer om Sveriges natur och hur det ser ut runtomkring oss under de olika årstiderna.

Innehåll

Mål och syfte:

Du kommer bland annat att arbeta med:

 • Sveriges 25 landskap
 • Sveriges natur, naturresurser och natur- och kulturlandskap. 
 • Kartbok och hur du söker information i den
 • Naturen genom de olika årstiderna 

Arbetssätt:

Arbetsböcker: Koll på No, Sveriges geografi mfl 

Filmer: Upptäck Sverige, Sveriges stora naturtillgångar, Naturlandskap & kulturlandskap, Så funkar Sverige mfl 

Arbetshäfte med faktatexter och frågor - hör- och läsförståelse. 

Diskussioner och muntliga genomgångar 

Digitalt: 

 • Seterra.com - öva var landskapen ligger 
 • Bingel.se - öva begrepp och liknande 
 • Elevspel.se  
 • Inläsningstjänst - för att höra vissa texter på svenska eller på sitt modersmål 
 • Ur.se - filmer
 • Ne.se - faktatexter, läsförståelse, filmer mm 

Bedömning: 

Du kommer att bli bedömd i 

 • hur du deltar i genomgångar, resonemang och diskussioner,
 • hur du använder relevanta begrepp, 
 • hur du jämför likheter och/eller skillnader
 • din aktuella kunskap mot de olika kunskapsmålen och på vilket sätt du väljer att utveckla den. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Bi Ge
Sverige åk 4

Tema Sverige

Osäker
Ganska säker
Säker

Geografi

 • Ge  4-6   De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6   Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6   Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6   Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6   Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6   Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Osäker
Ganska säker
Säker
Namngeografi
Landskap, orter, berg, hav och vatten,
 • Ge  E 6
Du nämner några få delar av Sveriges Namngeografi men behöver utveckla dina kunskaper ytterligare för att bli säker.
Du nämner flera delar av Sveriges namngeografi. Du kan till viss del beskriva lägen och storleksrelationer.
Du nämner de flesta landskapen, flera delar av Sveriges Namngeografi. Du kan med säkerhet beskriva lägen och storleksrelationer.
Natur- och kulturlandskap
Naturresurser
 • Ge  E 6
Du nämner någon naturresurs, men behöver utveckla dina kunskaper om naturresursernas användningsområden samt innebörden av Natur- och kulturlandskap.
Du nämner flera naturresurser och kan även ge några förslag på användningsområden. Du kan med viss säkerhet redogöra för innebörden av Natur- och kulturlandskap.
Du nämner flera naturresurser och kan även ge flera förslag å användningsområden. Du kan med säkerhet redogöra för innebörden av Natur- och kulturlandskap.
Karta
Uppbyggnad, symboler och färger.
 • Ge  E 6
Du behöver utveckla din förmåga när det gäller kartans uppbyggnad, symboler och färger.
Du kan till viss del kartans uppbyggnad, känner till olika symboler och färger. Du kan till viss del använda kartboken självständigt i vårt arbete.
Du visar en säkerhet när det gäller kartans uppbyggnad och att du känner till kartans symboler och färger. Du arbetar självständigt då vi använder kartan i vårt arbete.
Begrepp i geografi
 • Ge  E 6
Du kan några enstaka begrepp men använder dem sällan i dina resonemang.
Du kan flera begrepp och använder dem till viss del i dina resonemang.
Du kan de flesta begreppen och använder dem då du resonerar och visar dina kunskaper.
Befolkning
Du behöver utveckla din förståelse över hur befolkningen är fördelad i Sverige.
Du kan till viss del redogöra/resonera hur befolkningen är fördelad i Sverige.
Du kan med säkerhet redogöra/resonera hur befolkningen är fördelad i Sverige.

Biologi

 • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6   Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6   Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Osäker
Ganska säker
Säker
Namn på arter
Namn på vanligt förekommande arter. Rovdjur och bytesdjur
 • Bi  4-6
Du kan namnen på någon djur- och växtart. Du behöver utveckla en säkerhet när det gäller begreppen rovdjur och bytesdjur.
Du kan namnen på några djur- och växtarter. Du känner kan redogöra för begreppet rovdjur och bytesdjur.
Du kan namnet på flera djur- och växtarter samt resonera och redogöra kring begreppet rovdjur och bytesdjur.
Ekosystemtjänster
- fröspridning, pollinering och nedbrytning.
Du behöver utveckla din förståelse när det gäller hur fröet sprids, pollineringens innebörd och hur nedbrytning sker.
Du kan till viss del redogöra om hur fröet sprids, pollineringens innebörd och hur nedbrytning sker.
Du kan med säkerhet redogöra om hur fröet sprids, pollineringens innebörd och hur nedbrytning sker.
Näringskedjor på land och i vatten
Du kan någon del i näringskedjan men behöver bli mer säker på vad begreppet näringskedja innebär.
Du visar förståelse för begreppet och kan kan nämna några olika exempel på näringskedjor, både på land och i vatten.
Du visar förståelse för begreppet och kan ge flera olika exempel på näringskedjor, både på land och i vatten.
Fotosyntes
Djur, växter och organismers liv
Du visar viss förståelse för begreppet men behöver utveckla din förmåga att redogöra vad fotosyntes innebär.
Du visar viss förståelse för begreppet och kan till viss del förklara vad fotosyntes innebär.
Du visar förståelse för begreppet och kan redogöra vad fotosyntesen innebär.
Naturen under de olika årstiderna
Du visar viss förståelse för naturen under de olika årstiderna men har svårt att redogöra vad som händer med exempelvis växter och träd.
Du visar viss förståelse för naturen under de olika årstiderna och kan till viss del redogöra vad som händer med exempelvis växer och träd.
Du visar förståelse för vad som sker i naturen under de olika årstiderna och kan på ett tydligt sätt redogöra vad som händer med exempelvis växter och träd.
Livet i vattnet
Du kan någon fågel och något annat djur som lever vid och i vattnet. Du behöver utveckla din förmåga att redogöra hur en fisk är uppbyggt och hur en groda utvecklas.
Du kan några olika fåglar och andra djur som lever vid och i vattnet. Du vet till viss del hur en fisk är uppbyggd och hur en groda utvecklas.
Du kan flera olika fåglar och andra djur som lever vid och i vattnet. Du vet hur en fisk är uppbyggt och hur en groda utvecklas.
Människan i naturen
Hållbar utveckling och allemansrätten
Du kan till viss del redogöra för vad allemansrätten innebär. Du behöver utveckla din förmåga att redogöra hur människan kan skada livet i en sjö samt bidra till hållbar utveckling.
Du visar viss förståelse när det gäller hur och på vilket sätt människan kan skada livet i en sjö. Du kan till viss del resonera kring hållbar utveckling och känner till viss del till allemansrätten.
Du visar en god förståelse när det gäller hur och på vilket sätt människan kan skada livet i en sjö. Du kan resonera kring hållbar utveckling och känner väl till allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: