Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa runt Norden

Skapad 2019-10-22 05:50 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 5 Religionskunskap Geografi Svenska Samhällskunskap
Genom att kunna använda atlas på mer än ett sätt, namngeografi, faktakunskap i geografi och religion, ordkunskap, skriva egen text om en resa runt Nordens länder, ska eleverna erhålla en helhetsbild.

Innehåll

Eleverna kommer att erhålla kunskaper från:

att se och samtala om tv-serien Geografens Testamente och därmed få inspiration till att skriva en egen text om Norden

att läsa och samtala om Norden i aktuella läromedel för att lära fakta om Norden, ord och uttryck, minoriteters förutsättningar

att lära sig hur man använder en atlas

att lära grundläggande ord och uttryck inom geografin

Hur:

Arbetet kommer att bedrivas i grupp, enskilt och i par. Samtal och diskussioner för att få förklaringar. Rita egna kartor med färgläggning.

Filmer. Eget skrivande.

Kunskaperna redovisas genom att eleverna ska:

redovisa kunskaper i namngeografi

att de kan använda atlas för att söka platser m.m, temakartor

att de redovisar kunskaper i aktuella geografiska ord och företeelser

att skriver en egen text om en resa runt Norden med särskilda förutsättningar

att de kan visa på att de här skillnad på nordens olika språk, särskilt norska, danska och finska

att de vet vad en minoritet är, då vilka folkgrupper man menar

att de vet vilka minoriteter som finns i Norden och namnen på dessa gruppers språk

att ha kunskap om naturreligioner inom Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: