Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld lokal utvecklingsplan LUP Sotenäs och Ugglumsledens förskolor HT-20

Skapad 2019-10-22 11:14 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola
Denna lokala utvecklingsplan använder arbetslagen för att dokumentera arbetet med vårt övergripande tema som är "Möte med-". Dokumentationen ska innefatta verksamhetens fokusområden/målområden som du hittar i aktuell teamplan. Dessa syftar till att utveckla verksamheten. Ni förhåller er till dessa utvecklings-/målområden när ni planerar och reflekterar samt dokumenterar ert innehåll i utbildningen. Ni kopplar läroplansmål till arbetet med projektet och ni dokumenterar era målstyrda processer.

Innehåll

Vi arbetar vidare med föregående års tema där utgångspunkt är barns delaktighet och inflytande samt de hundra språken. Se teamplan som komplement till LUP!

 

Augusti-oktober: Pree-projekt fas. Vi lyssnar in varandra och barnen, reflekterar, försöker förstå vad det är barnen är nyfikna på.

Arbetslaget gör under september en tankekarta utifrån vad man ser att barnen gör/leker/intresserar sig för. Detta kan göras flera gånger.

Arbetslaget formulerar i oktober en nyfikenhetsfråga att projektarbeta utifrån. Koppling mellan pree-projekt fas ska synliggöras för att skapa sammanhang. Nyfikenhetsfrågan kan ändras under processens gång. 

 

Koppla 2-4 Lpfö18 mål till ert projekt. Två värdegrundsmål samt två lärandemål.

Se punkt 2 nedan. 

 

Utifrån valt projekt för barngruppen ska följande mål synliggöras när ni planerar, reflekterar och dokumenterar utbildningens innehåll och undervisning. 

 

Lärande och utveckling

 

 

1.   De hundra språken”- utvecklande av tydliga lärmiljöer för att stimulera lärande, kreativitet, utveckling, inflytande och delaktighet.

        Hur arbetar ni med målet utifrån ert val av projekt?

        Vilka erbjudanden ger vi barnen? Material?

 

 

Efter att ha gått igenom vår mindmap där vi antecknat allt vad barnen gjort och sagt dessa veckor, har vi valt att arbeta med "Barns möte med KROPPEN". Nyfikenhetsfrågan som vi ställer är: Vad kan vi göra med vår kropp?
Vi arbetar ständigt med vår miljö utifrån barnens intresse på avdelningen och försöker få in mer material för vårt tänkta projekt. Vi har fört in mycket material till vårt ljusbord för att stimulera bl.a barnens känsel, syn och kreativitet. För att stimulera till rörelse så har vi tagit fram våra balans och känselplattor som barnen nu använder aktivt i verksamheten. Barnen kommer att få skapa sina egna kroppar, där de kommer att fylla på med ögon, öron, tänder, mun, hjärta, fötter, händer etc under projektets gång. Vi vill också barnen ska kunna skapa eget material som de kan använda i den fria leken och i undervisningssyfte i projektet. Astor (en björn) som bor i "Lattjolajbanlådan" kommer också ta upp dilemman om kroppen och dramatisera detta. Vi kommer gå ut i skogen varje vecka, då den erbjuder så många bra motoriska utmaningar för kroppen. Vi vill att barnen ska få upptäcka och förstå hur vi använder alla våra sinnen, så material till detta kommer köpas in och skapas från det vi redan har på avdelningen. Vi vill att barnen ska få röra på sig mycket genom miniröris och olika hinderbanor på fotbollsplanen. Vi ska också försöka boka vallhamra Ip och få tillgång till deras friidrottshall. Barnkonventionen och kompisböckerna kommer också ha en given plats i projektet.

 

2.   Implementera Lpfö 18 med fokus på projektbaserat lärande och            undervisning. (Målstyrda processer)

Hur arbetar ni med målet utifrån ert val av projekt? Hur organiserar vi för lärande och undervisning? Vilka mål i läroplanen kopplar vi vårt projekt till? 

 

– motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 

 

 

3. Arbeta aktivt och medvetet med våra digitala verktyg utifrån Lpfö 18 och vår digitala policy.

Hur arbetar ni med målet utifrån ert val av projekt? 

 

 

 

 

Vi kommer att använda oss av appen Polyglutt, där vi hittar bra litteratur som belyser kroppen på olika sätt. Ibland använder vi oss av den i storgrupp men också när vi delar in barnen i våra tre lärgrupper. Vi kommer också att ta reda på om det finns andra bra appar med tema kroppen.  Vi kommer att använda oss av musik och ljud och barnen kommer att själva få söka upp information om kroppen digitalt. Viss undervisning kommer vi ta hjälp av vår bildskärm, där vi projicerar upp olika bilder med anpassning för vårt projekt. Vi vill att barnen aktivt ska få vara med och dokumentera sitt lärande i sin lärlogg på Unikum.

 

 

 

4. Hållbar utveckling- alla som verkar inom och vistas på förskolan ska utveckla en god kännedom om hur vårt sätt att leva påverkar vår när- samt globala miljö.

 

 

Vi kommer arbeta med mycket med återvinning, vi kommer att gå till återvinningsstationen för att slänga skräp, till våra hinderbanor kommer vi använda återbruksmaterial för att bygga hinder, istället för koner använder vi stenar. Våra sopsamlarmonster kommer att ha en given plats i vårt projekt när vi återvinner. Vi kommer använda återvinning av äggkartonger till att göra kroppar av osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Lup Eld

Kopplingar till läroplanen

  • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: