Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen

Skapad 2019-10-22 12:24 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Öka barnens språkliga medvetenhet utifrån ett kommunikativtoch lekfullt perspektiv via ett beprövat material

Innehåll

Planering Ht 2019/2020

Mål (Lpfö)

* Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
* intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl som digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.   

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Utöka barnens ordförråd och öka deras förståelsen för talspråket

 

Kriterier för strävansmåle:

Alla barn ska får en ökad förståelse för talspråket och även få en ökad självkänsla, tex våga tala i den lilla gruppen och känslan att man kan och vågar. Alla barn ska får komma till tals. Vi vill även utöka deras ordförråd, förbättra deras uttal och öka deras koncentrationsförmåga

 

 

Nuläge 2020

 

Vi ser att barnen finner ett stort intresse för sagor, rim och ramsor samt sång. Barnen gillar att både lyssna på sagor samt vara med och berätta dem. Sånglek är något som de verkligen gillar och vi försöker ha planerad sång innan lunchen men även spontan sång. I samtal och berättande upptäcker barnen den språkliga möjligheterna, barnen behöver stimuleras till att utforska och upptäcka fler ord och utveckla sitt ordförråd. 

 

 

Nuläge 2019 : Vi ser att barn är intresserade av sagor, sånglekar och berättelser. I samtal och berättande upptäcker barnen den språkliga möjligheten. Barnen behöver stimuleras till att utforska och upptäcka fler ord samt en insikt om språkens möjligheter.

Flertalet barn har svårt att sitta stilla och har svårt att förstå vad en undervisning stund av detta slag går ut på

 

 

 

Metoder för att nå målet: 

Vi använder oss av materialet före Bornholms modellen, samt flano sagor och TAAK tecken för att öka barnens förståelse. För att skapa bäst tänkbara förutsättning för lärandet kommer vi att arbeta med mindre undervisningsgrupper och ha undervisningen i språk i gång i veckan. Det kommer då vara en pedagoger närvarande. I undervisningsstunden kommer vi att arbeta med att öka barnets språkliga medvetenhet utifrån ett kommunikativt och lekfullt perspektiv. ”Före Bornholms modellen”, kompletteras med bildstöd, TAAK tecken sagor via projektorn och flanosagor.

 

Varje undervisning består av

Upprop,

Högläsning,

Sånglek,

Veckans ramsa

Avslut

Undervisningen kommer att anpassas efter barens behov och antingen kortas ner eller förlängas utifrån gruppen vi arbetar med just nu.  Varje undervisningstillfälle har en tydlig avslutning. Där vi säger an avslutnings ramsa och använder både språket och kroppen och säger hejdå.

 

  

 Kärnämnen: 

generativt lärande - att lära sig lära och lösa problem

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

 

 

 

 

 

Variation - Vi kommer använda oss materialet före bornholmsmodellen. Vi är olika pedagoger som håller i det med alla följer samma mall.

 

Inramning - Vi återkopplar våra undervisningsstunder och på så sätt knyts veckorna ihop och vi får återskapa, reflektera och diskutera våra lär tillfällen tillsammans.  

 Mönster görs synliga - Tydliga rutiner och mönster i barnens värld skapar trygghet. Materialet före Bornholmsmodellen blir tydlig mönstret då det sker på samma sätt vid varje lär tillfälle. 

 Samordning av perspektiv - Vi kommer utgå från barnens erfarenheter och åldrar. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtalet/lektionen/aktiviteterna 

Från lokalt till expansivt språk -  vi använder oss av vardags språk där barnen känner igen sig, och i våra lärtillfällen undervisning stunder kopplar vi in ett expansivt språk som gynnar barnens utveckling. Vi kopplar ihop vardagen med lektionen och lektionen med vardagen, på så sett blir det naturligt för barnen. 

Barn behöver stöttas och utmanas -  Vi berikar och lägger till ny kunskap om normer och värden med hjälp av material, lekar.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i det området. Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare lektillfällen för att sätta ord på och belysa vad de gjort och  lärt sig. 

 

 

 

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: