Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturella högtider

Skapad 2019-10-22 14:04 i Solbackens förskola Malmö stad
Förskola
Planering kring förskolans utvalda kulturella högtider, som vi lyfter med barnen och fördjupar oss i.

Innehåll

FN dagen – 24 oktober

Vad:

Att belysa barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Att barnen får kännedom om sina rättigheter och vad dessa innebär. Beroende på ålder och mognad på barngruppen så kan vi även prata kring hur det är att vara barn i Sverige kontra andra länder. Finns det några skillnader och vilka är då dessa.

Syfte:

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter” (Lpfö 18).

Genomförande:

Varje avdelning arbetar utifrån sin egen barngrupp och vad som är aktuellt och som barnen visar intresse för. Vi använder oss av litteratur som belyser alla barns lika rätt och lika värde. Vi utgår från Barnkonventionen och gör barnen medvetna om deras rättigheter och vad Barnkonventionen är till för.

Gemensam sång- och fruktsamling där vi sjunger sånger relaterade till olikheter, rättigheter och värdegrunder. Frukt från olika delar av världen presenteras för barnen som de sedan får smaka, bland annat carambola, kvittenäpple, physalis och passionsfrukt.

Grön Flagg - 11 november

Vad:

Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor där barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Grön Flagg-dagen infaller varje år den 10 november. Om datumet inträffar under en helg firar vi istället på fredagen före eller måndagen efter.

Förskolorna har ett likvärdigt firande med alla barn och Grön flagg dagen firas med ett innehåll som är kopplat till aktuellt Grön flagg-tema. Barnen är delaktiga i planeringen av firandet genom Grön flagg-råd och på avdelningsplanering.

Syfte:

Skapa nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang hos barnen i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Genomförande:

Förslagsvis leker vi lekar, sjunger sånger, målar flaggor, gör experiment, ha workshop med barnen hur man viker mjölkkartonger och annat kopplat till målen.

Lucia - 12 december

Vad:
Vi har valt att fira lucia dagen innan, dvs den 12 december för att all personal ska kunna delta. Det är också bättre uppslutning hos familjer som kanske har syskon i skolan som årligen firar den 13/12.

Syfte:

”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen”.

”Förskolan ska ge varje förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”,

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”.

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (Lpfö 18).

Genomförande:

Firas utomhus, tågar ut/placerar sig på en bestämd plats, ca kl. 16.15 (varje förskola ser över tiden). Framträdande görs av barn (de som vill, inget krav) framför vårdnadshavare, syskon, övrig släkt. Sånger bestämmer varje förskola för sig tillsammans med barnen. Utsmyckning/utklädnad är frivilligt. Förskolan tillhandahåller/erbjuder viss utklädning till de barn som inte har egen.

Världsbokdagen - 23 april

Vad:

År 1995 beslutade Unesco att man skulle ha en festdag och hylla både böcker men även författare och själva läsningen. Man kan även se det som att man uppmärksammar rätten att faktiskt lära sig läsa och skriva som ofta tas för givet. Man har valt att se den digitala utvecklingen till fördel, för att bekanta sig med textvärlden.

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” (Lpfö 18).

Genomförande:

Förslag på hur man kan uppmärksamma denna dag:

- Bokvecka

- Interna tävlingar avdelningar emellan med antal böcker man hunnit läsa som en slags bokstafett.

- Besök biblioteket

- Högläsning på olika språk. Samarbete i området för att kunna erbjuda många olika språk.

- Uppmärksamma författare t.ex. Astrid Lindgren

- Samarbete med vårdnadshavarna på olika sätt för att öka deras delaktighet.

Denna dag går också att koppla ihop med läslyftet, där alla medarbetare blivit informerade om att förstå vikten av högläsning för barnen i förskolan. Man har fått ta del av andra arbetslag arbetssätt, inspirera varandra och få tips och idéer hur man kan jobba med högläsning på olika vis.

Förskolans dag

Vad:

Förskolans dag firas årligen den tredje torsdagen i maj för att synliggöra förskolans utbildning. Syftet är att fira förskolans skolform och att belysa det viktiga pedagogiska arbete som bedrivs i förskolor runt om i landet.

Syfte:

”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald”.

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Lpfö 18).

Genomförande:

Innehållet på förmiddagen planeras tillsammans med barnen utifrån deras intresse. Varje avdelning ansvarar för någon aktivitet eller planerad undervisning som erbjuds till alla. Exempelvis såpbubblor, vattenlek, experiment, dans, sång, rörelse.

 

Förskolans dag uppmärksammas först på förskolan och sedan på kvällen tillsammans med vårdnadshavare (sommarfest). De blivande skolbarnen samlas och sjunger tillsammans med efterföljande avtackning. Samma stationer som varit under förmiddagen erbjuds på eftermiddagen då vårdnadshavare och syskon samlas. Alla tar med sin egen picknic att äta tillsammans med sitt/sina barn.

Sommarfest med vårdnadshavare kl. 16.30–18.00.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: