Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällbacka förskola - avd. Valö - Matematikutveckling

Skapad 2019-10-22 21:17 i Fjällbacka förskola Tanum
Förskola
Vår planering kring hur vi arbetar med matematiken i förskolan med barn i åldrarna 3-5.

Innehåll

Fjällbacka Förskola avd. Valö - Matematik - Uppdaterad 2020-01-07

VAR ÄR VI?

Vi har valt att fortfarande lägga fokus och dokumentera matematik-området då vi ser att behovet finns i barngruppen. Vi ser flera potentiella utvecklingsområden inom matematik. 

 

VART SKA VI?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för de grundläggande innehållet inom matematiken. Vi ska utmana barnen i deras förmåga att reflektera och diskutera, vi ska ställa utmanande frågor, namnge begrepp och vara delaktiga i barnens lärprocesser. Skapa en tydlighet kring matematikens olika områden samt beskriva hur vi aktivt jobbar med dem för att ge dem goda förutsättningar att lyckas. Vi vill på ett naturligt sätt få in matematiken i verksamheten och i barnens vardag genom att poängtera och belysa syftet för barnen. 

 

HUR GÖR VI?

Vi har ett medvetet tänk kring matematiken i verksamheten som ska vara lustfylld och samtidigt lärorik för barnen. Vi ska ta del av aktuell forskning och litteratur för att utveckla vårt arbete. Vi uppdaterar oss genom Förskoleforum en gång i månaden som en inspirerande plats att ta del av aktuell forskning och nytt material. Bishops sex matematiska aktiviteter är ett intressant material som vi dels utgår från. Material ska alltid finnas tillgängligt som exempelvis stenciler, pärlor timglas och pussel och vi använder ett medvetet språk och benämner begrepp tillsammans med barnen. Genom att synliggöra de olika områdena för oss själva samt utgå från barnens intresse skapar det en medvetenhet kring vad vi behöver utveckla mer i den pedagogiska verksamheten. Vi kommer en gång i veckan ha en planerad matematiksamling. Vi arbetar med årstiderna och vad förändringen innebär för oss. 

 • SORTERING/KLASSIFICERING

Jobbar med olika uppdragskort, främst i skogen men även på gården. Lägger mycket fokus på leken och olika uppmaningar som ska stimulera barnens förmåga att sortera och klassificera. Inomhus har vi material som kan locka till framförallt sortering men detta sker också dagligen när vi plockar undan och sorterar vårt material. Gemensamt går vi med barnen till återvinningen där vi också fokuserar på sortering. Vi kommer i de individuella grupperna lägga fokus på att barnen ska få sorta olika material. Det kan till exempel vara genom att para ihop olika föremål baserat på färg och form. 

 • RUMSUPPFATTNING

Lägger även här mycket fokus i skogen samt vår utemiljö. Det är viktigt att barngruppen ges möjlighet att själva får utforska närområdet med sin kropp och att vi finns stöttande bredvid och pratar dels om lägesorden avstånd, bredd och orientering. Vi måste utmana barnen i att orientera sig i skogen och våra tisdagar är ett ypperligt tillfälle. Vetteberget är en enorm tillgång där barnen ges möjlighet att jobba med sin rumsuppfattning. Varje fredag har vi också tillgång till gympasalen där barnen utmanas i sin rumsuppfattning genom olika typer av banor och redskap där deras kroppskontroll får chans att utvecklas.  

 • MÖNSTER

Fortsätta med vårt material som finns framme som t.ex.pärlplattor och plusplus. Vi ska ta fram mönster till pärlplattor för att inspirera barnen att skapa olika mönster. Fokus på att inspirera och locka barnen att skapa mönster, resultaten är inte i fokus utan arbetsprocessen. Vi behöver synliggöra inspiration på t.ex. väggarna i ateljén för att skapa lust och intresse för barnen.

 • GEOMETRI

Arbetar med geometriska former, i nuläget kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Vi har med oss formerna i skogen men målet är att även få in leken med formerna i vår uteverksamhet på gården. Formjakt – låta barnen dokumentera ute/inne. Synliggöra formerna inomhus, genom att följa färdiga mallar av olika former. Använda ateljén!

 • MÄTNING

Uppdragskort i skogen ger barnen möjlighet att jobba med sin förmåga att mäta och jämföra. Vi kommer använda oss av naturmaterial i skogen samt göra barnen själva delaktiga genom processen i introduktionen för begreppet mätning. 

 • DE FYRA RÄKNESÄTTEN/PROBLEMLÖSNING

Fortsätter att jobba med ”stapel-materialet” med prickar och siffror, främst individuellt för att lägga fokus på den enskilde individen. Använder begreppen plus, minus och antal.  

 • TAL & ANTAL

Fokuserar på tallinjen först och främst, använder flanosaga som material. Vi kommer använda oss av olika tärningar för att introducera siffror och antal.

 • TID

Ha klockor och timglas synligt i verksamheten för att skapa nyfikenhet och intresse. Låta barnen leka och undersöka klockorna samt reflektera kring begreppet tid. 

Vi kommer även använda oss av klockor på dagsschemat som barnen kan titta på för att tydliggöra för dem när exempelvis vi äter lunch och mellanmål.  

 • ISABELLE

Isabelle kommer vara mest närvarande under matematik samlingen under vårterminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: