Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet - bråk, procent och decimalform

Skapad 2019-10-24 10:51 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Årskurs 6

Innehåll

Syfte (ur läroplanen)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Undervisningens innehåll: 

Vi kommer att på ett varierat arbetssätt lära oss mer om sannolikhet eller chansen/risken att något ska hända. För att sannolikhetsbegreppet ska bli begripligt arbetar vi inledningsvis med tal i bråk-, decimal och procentform.

Genomgång av mål och kunskapskrav, samt kolla av förkunskaper (skrivtavlor). Praktiskt arbete i team och helklass, tärningspel, film, arbete med Ipad på Nomp och google formulär, arbete parvis och enskilt i matteboken, problemlösning, samt gemensamma diskussioner och genomgångar. Skrivtavlor kommer vi även att arbeta med för att få en tydlig bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

Centrala begrepp

Sannolikhet - chans eller risk 

Möjliga utfall - Gynsamma utfall

Bråkform, decimalform och procentform

Täljare och nämnare

Rea - rabatt

Kombinatorik - kombinera

 

Bedömning

 

Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning utifrån bedömningsmatris (se nedan) sker i

 • Diagnos 1 i google formulär där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
 • Diagnos 2 i google formulär.
 • Skriftligt prov i slutet av terminen. 

Utvärdering

Utvärdering sker muntligt i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Sannolikhet - bråk, procent och decimalform.

E
C
A
Använda och beskriva matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda metoder och strategier med viss anpassning till problemet. Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att använda metoder och strategier med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att använda metoder och strategier med god anpassning till problemet. Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
(kvalitén på elevens analyser, slutsatser och reflektioner)
Eleven för enkla resonemang kring bråk.
Eleven för utvecklade resonemang kring bråk.
Eleven för välutvecklade resonemang kring bråk.
Kommunikation
(kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder ett matematiskt språk)
Uttrycker sig med ett enkelt matematiskt språk, tankegången i lösningar är möjlig att följa.
Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk. Tankegången i lösningar är lätt att följa.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett korrekt och lämpligt matematiskt språk. Tankegången i lösningar är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: