Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, förstå och skriva

Skapad 2019-10-24 13:04 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Jag kan modersmålet
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi utvecklar vår förmågor att att läsa, skriva och kommunicera. Vi ska jobba på olika text typer.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Syfte
 • Målet med undervisningen är att du i dari: Utvecklar din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag och med olika svårighetsgrader. 

 

Så här kommer vi att jobba:

Under vecka kommer vi att ha mest fokus på att läsa, skriva och förstå och att uttrycka sig muntligt. Eleverna kommer att få möjlighet att träna på att utveckla sin förmåga att läsa, skriva och texter av olika slag och med olika svårighetsgrader.

Bedömning

Se bedömningsmatrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
dari och persiska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (tala) Kommunicera och formulera sig. t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
Uttrycker dig så andra förstår. Använder ett enkelt språk med kända ord och fraser.
Uttrycker dig så andra förstår. Använder kända ord och fraser även i nya situationer och sammanhang för att t.ex. redovisa, instruera, samtala.
Uttrycker dig så andra förstår genom att ha en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap. Använder ditt ordförråd
Ny aspekt
FÖRSTÅR VAD NÅGON SÄGER (lyssna och förstå) Kommunicera och formulera sig. Lyssna samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner. Ml
 • Ml  4-6
Förstår vad någon säger om de använder enkla ord och fraser, samt förstår berättelser som till exempel handlar om kända områden om personen talar sakta och tydligt.
Förstår vad någon säger och vad det handlar om, även om du inte förstår allt. Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om kända områden.
Förstår vad någon säger inom kända vardagssituationer, t.ex. berättar om familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.
Ny aspekt
SAMTALA (kommunicera, formulera) Kommunicera och formulera sig. För ett samtal med andra i tal/skrift om bekanta ämnen.
 • Ml
Deltar i samtal genom att främst besvara enkla frågor inom välbekanta vardagssituationer och ämnen.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen eller vardagssituationer. Ställer och besvarar enkla frågor, främst i situationer man varit med om tidigare. Framför egna åsikter.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare. Framför även egna åsikter och motiverar dem.
Ny aspekt
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka text) Läser bekanta och åldersanpassade texter. t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner.
 • Ml
Läser och förstår enstaka och kända ord och/eller meningar kopplat till bilder. Förstår innehållet i en text när någon annan läser en enkel text för dig.
Läser och förstår enkla meningar och texter om det handlar om något känt område, t.ex.om familj och fritidsintressen. Läser korta och enkla texter och dialoger, ev. med bildstöd. Förstår det viktigaste delarna i textens innehåll.
Läser och förstår innehållet i enkla texter om kända situationer och ämnen som hör till vardagen. Förstår "poängen" i det jag läser. Läser enkla texter t.ex. brev, instruktion, korta berättelser.
Ny aspekt
Visa förståelse genom att t.ex. återberätta och samtala kring innehållet i olika slags texter
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten.
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet på ett tydligt sätt och visar på hur händelser i texten hänger samman. (t.ex. återberättar en saga eller händelse så andra förstår)
Visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet och textens viktiga delar. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet) i olika texter och drar slutsatser av budskapet i texten. (t.ex. återberättar en händelse så innehållet blir tydligt för andra, samt reflekterar kring innehållet genom att t.ex. jämföra med andra situationer)
Ny aspekt
Göra jämförelse mellan modersmål och svenska språket
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge enkla och konkreta exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket.
Deltar i samtal kring hur språken är uppbyggda. Gör jämförelser genom att ge exempel på likheter och skillnader mellan modersmålet och det svenska språket. Bygger sitt resonemang på erfarenheter och kunskaper kring språkens uppbyggnad.
Ny aspekt
Skriva
 • Ml
 • Ml  4-6
Du kan skriva enkla ord och enkla meningar, samt enkla texter
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Kan uttrycka hur du tänker och tycker när du skriver Jag skriver ofta, ändrar och förbättrar dina texter när det behövs Du använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när du skriver Du kan skriva olika slags texter Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser,
Ny aspekt
Kultur
 • Ml  4-6
 • Ml  4-6
Känner till några traditioner och/eller högtider, rim och ramsor och sagor från andra delar av språkområdet
Kan jämföra modersmålets och svenska seder, bruk och traditioner
Kan berätta om grundläggande delar av betydelsefulla traditioner, kulturella uttryck och geografiska fakta som är knutna till modersmålet, i jämförelse med svenska förhållanden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: