Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 7

Skapad 2019-10-25 08:12 i Stavby skola Uppsala
Matematik i boken Pixel samt andra arbetssätt och verktyg.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Hur kan man t.ex. räkna ut omkretsen på ett cykeldäck? Eller veta hur mycket band du behöver till en duk? Eller ta reda på hur långt det är mellan två städer. Eller veta hur stor en skalbagge är utifrån en skalenlig ritning.

Innehåll

 Syfte

 Målet är att bli säkrare på vad olika begrepp inom geometri betyder och hur vi kan göra olika beräkningar med hjälp av dem. 

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med följande (det kursiva är röda sidor). Bifogar också veckoplaneringen under "Uppgifter"

 •  Vinklar-rita och läsa av
 • Vinkelsumma i trianglar och fyrhörningar
 • Olika typer av trianglar och fyrhörningar
 • Omkrets-månghörningar och cirklar 
 • Skala
 • Problemlösning
 • Vertikal-, sido- och yttervinklar
 • Polygoner-namn och vinkelsumma
 • Omkrets för del av cirklar och sammansatta figurer

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma exempeluppgifter (oftast från tavlan)
 • Definiera och förstå innebörden i olika begrepp.
 • Ha diskussioner i klassrummet, både i par, grupper och helklass
 • Jobba med uppgifter ur boken kapitel 3
 • Jobba med problemlösningsuppgifter (bl.a genom "EPA")
 • Göra praktiska uppgifter och övningar (spel och undersökningar)

 Kunskaper

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • Uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • Använda gradskiva
 • Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • Räkna med skala
 • Namnge olika vinklar
 • Namnge olika polygoner
 • Beräkna vinkelsumma i polygoner
 • Lösa enklare problem med geometri

Så här visar du dina kunskaper

Du bedöms utifrån din utveckling av de fem förmågorna (se nedan), i matrisen ser du mer vad det innebär och de olika nivåerna.

När vi arbetar på lektionerna visar du kontinuerligt dina kunskaper, det finns också några speciella tillfällen:

 • Diagnosen i boken
 • Speciella problemlösningsuppgifter 
 • Prov på kapitel 3 

 

När vi arbetar med innehållet och mot kunskaperna tränar vi hela tiden på att utveckla fem förmågor inom matematiken. Här är en sammanfattning av dem:

 • Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa matematiska problem, välja lämpliga strategier och utvärdera dem. Beskriva med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp, se hur olika begrepp hänger ihop.
 • Metodförmåga: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Resonemangsförmåga: Föra resonemang, ställa och besvara frågor, motivera.
 • Kommunikationsförmåga: Beskriva och redogöra tankegångar, användandet av olika uttrycksformer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Mattematris

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Väljer en metod eller strategi som fungerar för problemet.
Väljer en metod eller strategi som är anpassad till problemet.
Väljer en metod eller strategi som passar bra för problemet, är effektiv och generell
Ny aspekt
Resonemang Om ditt tillvägagångssätt för att lösa problemet, alternativ till det och rimligheten i svaret
Du kan ge en enkel förklaring till varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Med vägledning kan du ge förslag på ett alternativt tillvägagångssätt.
Du kan motivera varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Du kan ge ett förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan motivera med matematisk hållbart resonemang varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp
Dina kunskaper om begrepp och hur/när du använder dem.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan de viktigaste begreppen och använder dem i sammanhang vi arbetat mycket med. Grundläggande kunskaper
Du vet vad begreppen innebär och kan använda dem i sammanhang vi arbetat med.
Du vet vad begreppen innebär och har så god förståelse så att du kan använda dem i nya sammanhang som vi inte direkt arbetat med.
Beskriva och jämföra begrepp
Beskrivning med uttrycksformer som t.ex bild, ord, uträkning, andra symboler. Jämföra de olika begreppen med varandra
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du kan beskriva begrepp på ett enkelt sätt genom att använda någon uttrycksform. När du jämför begrepp ger du något exempel på vad de har gemensamt.
Du kan beskriva begrepp genom att använda flera uttrycksformer. När du jämför begrepp förklarar du vad de har gemensamt, t.ex m

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda metoder
För beräkningar och för att lösa rutinuppgifter.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Dina metoder fungerar oftast och är till viss del anpassade till sammanhanget.
Du använder fungerande metoder som är anpassande till sammanhanget.
Du använder metoder som är effektiv och väl anpassande till sammanhanget.
Resultat
Vid beräkningar av rutinuppgifter
Du får ganska ofta korrekt svar vid dina beräkningar.
Du får oftast korrekt svar vid dina beräkningar.
Du får i stort sett alltid korrekt svar vid dina beräkningar.

Kommunikation och resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt resonemang
Föra och följa argument vid redovisningar och diskussioner
Du deltar genom att ge något argument ibland.
Du deltar genom att ge egna argument som det går att diskutera vidare från.
Du deltar genom att framföra egna argument som leder till vidare diskussioner samt ta del av andras så att diskussionen fördjupas.
Skriftlig
Redogörelse för tillvägagångssätt med hjälp av matematiska uttrycksformer(symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, bilder)
Du använder någon matematisk uttrycksform som delvis passar till sammanhanget, när du redogör för hur du gjort uppgiften.
Det går att följa din tanke. Du använder någon matematisk uttrycksform som passar för sammanhanget när du redogör för hur du gjort uppgiften. Din tanke är tydlig.
Du använder någon matematisk uttrycksform som är effektiv och passar bra för sammanhanget när du redogör för hur du gjort uppgiften. Din tanke är strukturerad och tydlig , alla steg finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: