👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete och kommunikation VT2020

Skapad 2019-10-25 09:18 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vem är jag i förhållande till andra och min omvärld.

Innehåll

Vi fortsätter att utveckla vår planering för att kunna skapa ett större samarbete och ett bättre sammanhang. Vi ser ett behov av att arbeta vidare med vem jag är i förhållande till andra och min omvärld. Vi arbetar mot våra prioriterade verksamhetsmål och stadens hållbarhetsmål genom att arbeta mot grön flagg.

Vår planering är övergripande och den omfattar vår verksamhet hela dagen. Vårt syfte är att dela upp de olika momenten och vår undervisning i aktivitetsplaneringar.  Vi kommer att arbeta i tvärgrupper på blocket för att samarbeta och lära av varandra. 

Kommunikation är grunden för att bli förstådd, ta till mig ny kunskap, samspela och kunna vara delaktiga i samhället.

Vi ser att barnen har behov av att uttrycka sig och kommunicera i samspel med andra. Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska få tilltro till sin egen förmåga samt lust att lära och utforska. För att uppnå detta kommer vi att skapa en lärmiljö som stödjer deras intresse och utveckling samt stimulerar deras nyfikenhet. 

Syfte: 

vi vill skapa förståelse hos barnen för en hållbar framtid. 

Vi vill göra barnen uppmärksamma på att de val det gör är viktiga då det påverkar deras framtid.

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmågor att samarbeta, kommunicera. 


Förståelse

Vårt mål är att barnen utvecklar sin förståelse och förmåga till samspel, samarbete och kommunikation. Samtidigt som en ska tro på sig själv har en också ett ansvar för hur en samspelar och kommunicerar med andra.

Vi vill skapa en förståelse för att de val barnen gör är viktiga då det påverkar deras framtid.

Förmågor

 • Lyssna och kommunicera
 • Sätta sig in i andras människors situation
 • Tolka och analysera omgivningen
 • Använda olika uttrycksformer såväl estetiska och digitala
 • Skapa en förförståelse för en hållbar utveckling 

 

Vi arbetar mot att vi pedagoger är delaktiga och aktivt närvarande, tillåtande gentemot varandra och barnen, har en tydlig struktur, undersökande dialog samt är lyhörda och lyssnar in. Vi behöver vara förberedda och ha ämneskunskaper, låta saker få ta sin tid samt vara engagerade. Detta är en process som vi arbetar med under en längre ti

 

vi kommer utvärdera vårt arbete fortlöpande genom reflektioner kring dokumentationer på unikum samt vid våra APT genom aktivitetsplaneringen och våra reflektionsmallar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18