👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen/öronen/del 1

Skapad 2019-10-25 12:11 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Vad vet barnen om öronen? Vilka delar består örat av? Hur uppfattar vi ljud? Hörsel/balans

Innehåll

 

Syfte: Barnen ska få en uppfattning om örats uppbyggnad och hur vi kan höra ljud.

Genomförande: Inleder med en upplevelse. Barnen får söka efter en väckarklocka som tickar. Därefter frågar vi  barnen vad De vet om örat. Därefter tittar vi närmare på örats delar (ser bild - sätter ut namnlappar). Vi kollar på öronen hos andra djur (elefanten,sköldpaddan, haren.) Hur använder djuren sina öron? Vi frågar barnen om de har fått veta något som de inte visste tidigare.

Dokumentation: Vi fotograferar och antecknar till vår dokumentationsvägg.

Utvärdera: Under egen planering och avdelningsplanering.

Resultat: Barnen visade intresse genom att lyssna och svara på frågor. De visste följande om örat: Hörsel, höra ljud, öronvax och att djur hör också. Genom att sätta namnlappar (öronmussla, hörselgång, trumhinnan, öronvax, balansorganen). på "öronbilden", blev de mer medvetna om örats delar och deras placering. Tillsammans pratade vi om djurens (se ovan) öron, och detta engagerade barngruppen. Det resulterade i nya kunskaper om de tre djuren, samt hur de i fortsättningen själva kan avgöra om ett djur har en god eller sämre hörsel. Avslutningsvis berättade några barn att de lärt sig mer om öronvax och att sköldpaddan hade små öron. Ett barn berättade att han/hon hade "brutit" trumhinnan.

Analys: Engagemanget kan kanske tillskrivas att barnen hade en del förkunskaper och egna erfarenheter, att hänga upp den nya informationen på. En samling med 5 namnlappar som sattes på örat (bilden), och intressant fakta om djurens öron/hörsel avslutade en "lagom" och för barnen intressant stund. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18