Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3

Skapad 2019-10-28 09:16 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 3 Svenska
Under läsåret kommer eleverna kontinuerligt få träna på att tala, läsa och skriva. Eleverna kommer använda sig av digitala hjälpmedel i sin läs- och skrivutveckling, samt använda sig av bildstöd för att kunna uttrycka egna åsikter, tankar och känslor.

Innehåll

Tidsperiod

Denna pedagogiska planering gäller läsåret 21/22. . 

Så här kommer vi att arbeta:

 • varje dag läser och skriver vi tillsammans vilka som har namnsdag 
 • vi tränar på hur bokstäverna låter och använder FonoMix för att se hur munnen formas vid olika bokstavsljud.
 • träna bokstavsljud, avkodning och ordbilder.
 • träna bokstavsformer, både gemener och versaler.
 • träna handstil.
 • läsa texter av olika slag. 
 • skriva i helgboken varje måndag
 • arbeta med rim, ramsor och sånger. 
 • träna ord- och läsförståelse. 
 • skriva egna ord och meningar för hand och på dator.
 • skriva egna texter med bild och ord. 
 • på samlingarna tränar eleverna på att uttrycka känslor och åsikter samt att lyssna på klasskamraternas tankar. 
 • lyssna på högläsning av olika texter.
 • med bildkartor, som eleverna har till stöd när de ska uttrycka känslor, händelser m.m.
 • träna oss på att framföra egna åsikter på klassrådet.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften.
 • läsa.
 • skriva. 
 • att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar. 
 • utveckla sina kunskaper om hur svenska språket är uppbyggt.
 • utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.
 • utveckla sin förmåga att hantera olika digitala kommunikationsverktyg.

 Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav (se nedan)

Det som bedöms är din förmåga att: 

 • kunna alla bokstavsljud.
 • läsa ihop bokstäver till ord och förstå det du har läst. 
 • läsa enkla ord och meningar som är skrivna i SymWriter.
 • samtala om egna upplevelser så att andra förstår. 
 • lyssna på andra, ställa frågor och svara.
 • skriva ord och enkla meningar för hand och i SymWriter på dator.
 • använda mellanrum, stor bokstav och punkt.
 • återberätta en del av en saga med hjälp av bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Några barnboksförfattare.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Mölndals stad - Svenska år 1-6, inkl kunskapskrav åk 3 (grundsär)

området ej påbörjat
visar intresse
deltar
uppvisar godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
på väg att uppnå grundläggande kunskapskrav åk 6
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
uppvisar mycket goda kunskaper
Samtala
Du kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **delvis fungerande sätt ** ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **väl fungerande sätt ställa ** frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Kommunikations- & samtalsregler
I samtalen **bidrar* du till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder du olika kommunikations- och samtalsregler med **viss säkerhet**
I samtalen använder du olika kommunikations- och samtalsregler med **säkerhet.**
Muntliga presentationer
Dessutom kan du **medverka** i att genomföra enkla presentationer.
Dessutom kan du **medverka** i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan du planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan du planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
Använda verktyg
I arbetet med presentationerna **medverkar** du i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du något verktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du några verktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.
Berättande texter
Du kan med **stöd av bilder** läsa enkla meningar i elevnära texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan med **stöd av bilder ** läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan med **visst flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Du kan med **flyt ** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor om innehållet visar du begynnande läsförståelse.
Genom att svara på frågor om innehållet visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett *delvis relevant* sätt visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett "relevant*sätt visar du förståelse för texterna.
Jämföra och beskriva
Du kan **medverka** i samtal om innehållet i texter som eleven lyssnat
Du **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Du jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **delvis fungerande** sätt.
Du jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **väl fungerande** sätt.
Skriva
Du kan med **stöd av bilder** skriva kända ord.
Du kan med **stöd av bilder** skriva ord och meningar.
Du kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Du kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturera texter
Dessutom **medverkar** du i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
Dessutom **medverkar** du i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på dator
Du kan **medverka** i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.
Budskap & handling
Du kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **enkla** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **väl-utvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Hämta information
Du kan **medverka** i att hämta information från givna källor.
Du kan **medverka** i att hämta information från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **väl fung-erande** sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: