👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett första möte med hållbar utveckling

Skapad 2019-10-28 14:43 i Kanaljens förskola Hofors
Förskola
Nedan beskriver vi hur vi tänker lägga upp arbetet det första året på förskolan för barnen på Katthult. Dessa barn är 1-2 år.

Innehåll

Inledning

Kanaljen, Eken och Regnbågen har ett gemensamt tema: Hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social hållbarhet. Vi väljer just nu att inrikta oss på den ekologiska hållbarheten och främst på att undersöka växtlighet, växters livsvillkor och förutsättningar för biologiskt liv på jorden. Med hjälp av det gemensamma temat kommer vi att arbeta i projekt för att få en helhet i arbetet och sätta fokus på sådant som är intressant för barnen att undersöka. Projekt är processer, där vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser samt vår egen lärarroll.

Bärande idéer/syfte

Vi vill bygga upp en kultur på Katthult där nyfikenhet, lyssnande, delaktighet och undersökande kring något meningsfullt är centrala delar.

En stor del av hösten på Katthult går ut på att introducera de olika miljöerna och allt nytt material.

Vi är nyfikna på att titta på vad barnen har för relation till materialet på avdelningen samt de nya miljöerna. Vi är också nyfikna på hur de tar kontakt med sina nya kamrater. På vilket sätt undersöker de/närmar de sig materialet? Vilka relationer får/har de med varandra?

För att närma sig begreppet hållbar utveckling i förhållande till barnen på Katthult vill vi introducera materialen jord, fröer, bönor, vatten och prova att odla tillsammans med barnen. De ska också ha rika möjligheter att undersöka och utforska dessa material på olika sätt.

I undersökandet är det av största vikt att vi låter barnens undersökande ta tid.

Egna mål 

 • Att skapa en meningsfull och trygg första tid på förskolan

 • Att det ska finnas rikt med möjligheter att stanna upp och undersöka och utforska material

 • Att barnen blir introducerade i det material som finns samt känner en trygghet i att använda det

 • Att väcka ett intresse för växtlighet och odlande

 • Att barnen ska lära känna varandra och oss vuxna

Mål från läroplanen:

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Förskollärare ska ansvara för att:

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i gruppen.

Deltagare 

Alla barn i gruppen kommer att delta utifrån sina förutsättningar. Vi kommer dock att dela in barnen i mindre grupper så mycket som möjligt.

Genomförande 

När barnen börjar sin inskolning har vi förberett några krukor samt plastfickor med olika växter. Det kommer också att finnas jord samt ett planteringsbord för att direkt kunna börja odla. Vi kommer att visa bilder från det vi gör för barnen på projektorn. Vi kommer att gå till skogen med barnen för att bekanta oss med den samt att plocka med oss olika material in till förskolan för att undersöka och arbeta med t.ex. färg och lera.

Vilka språk ska vi använda?

Vi kommer att introducera olika uttryckssätt genom projektet som flaskfärg, färgpennor och lera. Som stöd i kommunikationen kommer vi att använda tydligt kroppsspråk, tecken som stöd och bilder/foton.

Föräldrasamverkan

Vi kommer att använda oss av ett dokumentationsverktyg som heter Unikum för att dokumentera barnens lärprocesser för att vårdnadshavare ska få möjlighet med en nära inblick i barnens dag på förskolan.

Dokumentation

Vi kommer att sätta upp bilder på avdelningen. Vi kommer att ha en dokumentationspärm där vi samlar dokumentationer. Vi kommer att göra filmobservationer samt kommer att reflektera varje vecka i arbetslaget.

Utvärdering 

För att göra undervisningen systematiskt använder vi modellen Planera-genomföra-dokumentera-analysera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18