Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt ht -19

Skapad 2019-10-28 16:20 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Arbetsområde om Sveriges rättsväsende och lagar
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Lagar och regler behövs för att det ska vara ordning i samhället och i relationer mellan människor. Trots att de finns har vi en hel del kriminalitet i samhället. I det här arbetsområdet ska vi titta lite djupare på hur rättssystemet fungerar och varför det finns brottslighet i samhället.

Innehåll

Mål och syfte

Under arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om Sverige som rättstat, hur vårt rättssystem ser ut och hur vi ser på påföljder på brott. Du kommer också att få utveckla din förmåga att resonera om hur samhället påverkar de brott som begås, och om hur individer och samhälle blir påverkade av de brott som begås. Du kommer också att få reflektera över vad det är som gör att man begår brott och hur det kan förhindras. Du ska arbeta med statistik över brott och lära dig att granska den.

Undervisning

 • Du kommer att få undervisning i hur vårt rättssystem ser ut, vilka lagar som gäller och vad som händer om man bryter mot dem.
 • Du kommer också att få kunskap om normer, värden och regler genom t ex värderingsövningar. 
 • Du kommer att få träna på att tolka och granska statistik om brott.
 • Du kommer att få reflektera kring hur samhället påverkas av och påverkar de som begår kriminella handlingar.
 • Du kommer att få möjlighet att sätta dig in i hur det går till vid en förhandling i domstol, genom att delta i ett rollspel utifrån ett rättsligt fall. Redovisningen kommer att ske inför klassen.
 • Du kommer att få göra ett skriftligt prov för att visa att du lärt dig det du jobbat med.

Alla uppgifter och lektionsplaneringar kommer att finnas i Google Classroom.

Länkar:

Du kommer att utgå från läroboken men också ifrån annat pedagogiskt material och följande websidor:
Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/
Brottsförebyggande rådet: http://www.bra.se/bra.html
Rättegångsskolan: https://www.brottsoffermyndigheten.se/rattegangsskolan

Centrala begrepp

Följande begrepp är centrala för arbetsområdet, så de ska du känna till innebörden av:
brott
påföljd
domstol
överklaga
grundlag
mörkertal
rättsstat
rättssäkerhet
anhållan
häktning
åklagare
försvarare
straffmyndig

Bedömning

Det som kommer att bedömas är framför allt ditt skriftliga prov, men även ditt arbete och ditt deltagande i rollspelet.

Du ska visa att du:
- känner till vad som kännetecknar en rättsstat.

- kan granska statistik om brott och straff kritiskt.

- kan analysera och förklara ur olika perspektiv varför människor begår brott.

- kan redogöra för hur polis, åklagare och domstolen behandlar ett ärende.

- kan reflektera över straff och påföljder, deras betydelse för den enskilde och för samhället i stort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap på enklare svenska

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Du har ännu inte kunskaper om lag och rätt, polis och rättsväsende.
Du har baskunskaper om lag och rätt, polis och rättsväsende.
Du har goda kunskaper om lag och rätt, polis och rättsväsende.
Du har mycket goda kunskaper om lag och rätt, polis och rättsväsende.
Samhällsstrukturer
Du kan ännu inte undersöka och beskriva hur lagarna, polisen och domstolarna är uppbyggda och fungerar. Du beskriver ännu inte hur de olika delarna hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka och beskriva hur lagarna, polisen och domstolarna är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de olika delarna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur lagarna, polisen och domstolarna är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de olika delarna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur lagarna, polisen och domstolarna är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur de olika delarna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Begreppsanvändning
Du kan ännu inte använda begrepp när du beskriver hur lagarna, polisen och domstolarna hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur lagarna, polisen och domstolarna hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur lagarna, polisen och domstolarna hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur lagarna, polisen och domstolarna hänger ihop med varandra.
Individ och samhälle
Du kan ännu inte diskutera sambandet mellan samhället, individer och brottslighet eller hur man kan göra för att förebygga att människor hamnar i kriminalitet.
Du kan diskutera sambandet mellan samhället, individer och brottslighet på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett enkelt sätt hur man kan göra för att förebygga att människor hamnar i kriminalitet.
Du kan diskutera sambandet mellan samhället, individer och brottslighet på ett utvecklat sätt. Du beskriver på ett utvecklat sätt hur man kan göra för att förebygga att människor hamnar i kriminalitet.
Du kan diskutera sambandet mellan samhället, individer och brottslighet på ett välutvecklat sätt. Du beskriver på ett välutvecklat sätt hur man kan göra för att förebygga att människor hamnar i kriminalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: