👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning i förskoleklass: Hitta språket

Skapad 2019-10-29 13:07 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola F Svenska
Hitta språket är stöd för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Materialet är obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019. Med hjälp av de Hitta språket kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Innehåll

Inledning

Hitta språket genomförs under höstterminen i förskoleklass för att läraren tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3. Läraren kan också med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen behöver fokusera på. Därtill ger materialet stöd i att identifiera

de elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Meningen är att en tidig kartläggning ska möjliggöra för läraren att därefter planera och genomföra undervisning som stödjer elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.

Syfte

Materialet är ett stöd för lärarens undervisning. Syftet är att stödja läraren i att identifiera de elever som

 • riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan
 • är i behov av extra anpassningar, eller
 • är i behov av extra utmaningar.

Materialet kan hjälpa läraren att få syn på elevernas språkliga medvetenhet och språkliga utveckling i riktning mot förmågan att ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”.

Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll:

 • att berätta och beskriva
 • att lyssna och samtala
 • att kommunicera med symboler och bokstäver
 • att urskilja ord och språkljud. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass (rev 15/8-18)

Aktivitet 1 - Vi berättar och skriver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan namnge bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan producera rim.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.