Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Tx-slöjd åk 9, HT-20

Skapad 2019-10-29 14:07 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Under terminen ska du brodera en text på valfritt föremål.

Innehåll

Broderad text
Lokal pedagogisk planering åk 9, textilslöjd

Arbetsområdet
Din uppgift är att göra ett föremål med en broderad text på. Du hittar på en egen text eller inspireras
av någon annan text (t ex från en sång, dikt eller ordspråk). Vilken text är viktig för dig? Du ska välja stil (typsnitt) på texten samt stygn som passar till och eventuellt brodera någon bild som förstärker din text. Du väljer själv vilken typ av föremål du vill brodera din text på.

 

Syfte
Eleverna kommer att träna följande förmågor under detta arbetsområde;

·       formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

·       välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån
kvalitets- och miljöaspekter,

·       analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

·       tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck (ovanstående från Lgr 11 3.16)

·       lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt (Lgr 11 2.2)

Centralt innehåll

·       Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och

ändamålsenligt sätt.

·       Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

·       Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

·       Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

·       Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 

Konkretisering av mål
Du kommer att träna följande förmågor under detta arbetsområde;

·       Använda handverktyg, veta vad de heter och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

·       Göra en planering med skisser, mått och material.

·       Använda mönster och arbetsbeskrivningar som är muntliga och/eller demonstrerade.

·       Utveckla din idé och göra val i ditt arbete. Dessa ska sedan utvärderas och du ska förklara hur ditt arbete och dina val har påverkat resultatet.

·       Arbeta med broderiteknik som grund för ditt arbete.

·       Dokumentera hur ditt slöjdarbete växer fram och med hjälp av ord och bild visat hur du har jobbat.

 

 

Bedömning

Bedömning av ditt arbete sker genom hela arbetsprocessen:

- Hur du kommer igång med uppgiften och hur du sedan tar ansvar för att gå vidare.

-Hur du löser problem som du ställs inför under arbetets gång, hur du klarar att använda arbets-
 beskrivning och arbeta självständigt.

-Hur du kan använda och förstå slöjdspecifika begrepp inom arbetsområdet.

- Kvalitén och estetiska uttrycket.

- Hur avancerat arbete du gjort (komplexiteten på ditt arbete).

- Hur väl du har visat din idé i planeringen.

-Hur du genomför själva arbetet och löser problem.

- Resultatet på ditt färdiga arbete.

-Hur du dokumenterar ditt arbete i loggbok och planering.

                                           

                                         

Kunskapskrav

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel (gjutning), vävning och (svarvning). Begrepp som används i samband med dessa.
   

Betyg E

Betyg C

Betyg A

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ………

 

i huvudsak fungerande sätt

ändamålsenligt sätt.

ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven kan …….. hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

 

pröva

pröva och ompröva

systematiskt pröva och ompröva

 

Slöjdens arbetsprocesser

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
   

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven kan på ett …………… sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån ………...

 

enkelt och delvis genomarbetat

 

instruktioner.

utvecklat och relativt väl genomarbetat

instruktioner och delvis egna initiativ.

välutvecklat och väl genomarbetat

instruktioner och egna initiativ.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ……. motiveringar till sina val.

 

enkla

utvecklade

välutvecklade

Eleven kan i slöjdarbetet .......... idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

 

bidra till att utveckla

utveckla

utveckla och sådant som eleven själv har sökt upp.

   

Betyg E

Betyg C

Betyg  A

Under arbetsprocessen

 

bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
   

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven kan ge ….. omdömen om arbetsprocessen med ……….. av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

enkla

 

viss användning

utvecklade

 

relativt god användning

välutvecklade

 

god användning

           

 

Slöjden i samhället

 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
   

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ….. resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

enkla

utvecklade

välutvecklade

           

 

 

 

 

                               

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: