Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 9: Design

Skapad 2019-10-29 14:21 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska få prova på hur det är att arbeta som designer, hur det är att skapa något från idé till prototyp. Du väljer själv vad du vill designa. Det kan vara en logotyp, ett klädesplagg, en vas, en del av ett dataspel, en webbplats, en fotbollsplan, eller något annat! Du går igenom arbetsprocessens alla steg, från idé - skiss - ritning - tillverkning av prototyp till en säljande presentation av din produkt.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Detta ska vi arbeta med: (Centralt innehåll)   

      Bildframställning

  • Framställa berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser (punkt 1 nedan)  
  • Kombinera bild, ljud och text i eget bildskapande (punkt 2, 3 och 6 nedan)  
  • Återanvända bilder, material och föremål i eget bildskapande (punkt 1, 4, 8 nedan)  
  • Digitalt bearbeta fotografier och andra typer av bilder (punkt 2, 3 nedan)  
  • Presentera det egna bildskapandet (punkt 6, 7, 9 nedan)  

      Redskap för bildframställning

  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete (punkt 3, 7 nedan)  
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften (punkt 2, 5 nedan)  

      Bildanalys

  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar (punkt 1, 4, 8, 9 nedan)  
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap (punkt 1, 5, 6, 7, 8, 9 nedan)   

 

Detta ska vi lära oss: (Kunskaper och kunskapskrav)

1.     Kommunicera med bilder egna erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt/utvecklat/välutvecklat bildspråk som uttrycker budskap med delvis/relativt/väl genomarbetade uttrycksformer.  

2.     Använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande/relativt väl fungerande/väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar/prövar och omprövar/prövar och omprövar systematiskt hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.  

3.     Kombinera former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.  

4.     Undersöka och presentera olika ämnesområden genom att bidra till att utveckla/utveckla delvis egna/utveckla egna idéer om hur andras bilder kan återanvändas och bearbetas.  

5.     Under arbetsprocessen bidra till att göra val som leder arbetet framåt/formulera handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt/formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.  

6.     Presentera resultat och arbetsprocess med viss/relativt god/god anpassning till syfte och sammanhang.  

7.     Ge enkla/utvecklade/välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visa på enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.  

8.     Tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.  

  1. Beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt/utvecklat/välutvecklat sätt med viss/relativt god/god användning av ämnesspecifika begrepp.  

Hur ska vi arbeta? (Uppgiften)

·       Välj vad du vill designa.

·       Skissa på produkten. Gör många skisser, låt idéerna flöda och ta ut svängarna. I detta skede är det viktigt att tänka fritt. När du skissar på din produkt: gör många bilder, slarva, ös på, skisserna behöver inte vara "snygga”!

·       När du har skissat fram ett förslag som du är nöjd med ska du göra en ritning. Om produkten är tredimensionell kan du göra den från flera håll. Skriv i så fall in mått, eventuell rörlighet och andra funktioner, som en utomstående måste känna till för att förstå produktens syfte och funktionalitet.

·       Utifrån ritningen gör du sedan en prototyp i en lämplig storlek och ett lämpligt material. Kartong, gips eller lera kan användas, men det finns även andra material.

·       Du ska själv driva ditt arbete från idé till färdig produkt. Jobba kreativt och hitta lösningar på problem som uppstår under arbetsprocessen.

·       Du ska spara alla skisser och teckningar och fotografera alla versioner av prototypen fram till slutversionen.

·       Du ska föra digital loggbok i Classroom där alla i klassen kan se vad du håller på med, kamraterna ska lämna respons på ditt arbete. Du väljer själv vad du visar i loggboken. Loggboken ska uppdateras varje lektion och du väljer själv vad du visar i den.

·       Du ska reflektera över din arbetsprocess. Exempel på några frågor du kan reflektera över:

o      Vad har inspirerat mig idag?

o      Hur har jag arbetat idag?

o      Vad har varit svårt?

o      Hur har jag löst det?

o      Har jag testat göra på olika sätt?

o      Vad är jag nöjd med?

o      Vad har jag lärt mig?

o      Vad har jag för råd till någon annan som ska göra/gör samma uppgift?

·       Du ska själv ge respons på kamraternas loggböcker i Classroom.

·       Du ska genomföra en bildanalys av din prototyp där du beskriver hur väl den färdiga produkten överensstämmer med din ursprungliga idé. Vad är det som funkar och varför. Vad är det som kan förbättras och hur.

·       Du ska göra en säljande digital presentation av prototypen/produkten, i valfritt multimedia program. Där ska finnas med: bildanalysen, några bilder du gjorde under arbetsprocessen som visar utvecklingen från idé till färdig produkt och annat som du tycker är viktigt att ha med i presentationen.

·       Tänk på att det finns utrymme för egna önskemål om innehållet i uppgiften. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

·       Du kan fritt välja vilken typ av produkt du vill designa.

·       Du får fritt välja arbetsmaterial och arbetsmetoder under processen från idé till färdig produkt.

·       Du utvärderar uppgiften och dina arbetsinsatser under hela arbetsprocessen och kan föreslå förändringar på uppgiftens innehåll.

·       Du kommer att själv delta i bedömningen och betygsättningen av din arbetsinsats i projektet med hjälp av kunskapsmatrisen.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?  (Redovisning)

·       Du ska designa en ny produkt och tillverka en prototyp.

·       Du ska föra loggbok.

·       Du ska ge respons på andras loggböcker.

·       Du ska utvärdera din arbetsprocess.

·       Du ska göra en bildanalys av prototypen.

·       Du ska göra en säljande digital presentation av prototypen/produkten.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

          Se Google: Kalender och Classroom 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: