👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alice varannan vecka år 4

Skapad 2019-10-29 15:51 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer under några veckor att arbeta lite extra mycket med läsning. Vet du att det är en otrolig skillnad på ordförrådet beroende på om man läst/lyssnat till böcker eller om man inte gjort det? En 17-åring som regelbundet läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 50 000-70 000 ord. En 17-åring som inte läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 15 000-17 000 ord. Som vuxen behöver man ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna följa med i nyheter, tidningar, anvisningar och instruktioner osv. DIN läsning idag kommer alltså påverka ditt liv längre fram!

Innehåll

 

Syfte

Arbetsområdet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och ge dem en inblick i hur texter kan läsas, tolkas och förstås. Eleverna tränar läsning genom att läsa Alice varannan vecka, kontinuerlig lästräning (läsläxa) och textanalys (läsförståelse).

Eleverna kommer att lära sig använda olika lässtrategier och genomföra boksamtal för att tillsammans fördjupa upplevelsen av det lästa och sätta i gång tankar som kan kopplas till egen erfarenhet  eller andra texter/ filmer/ böcker.

Test i läshastighet och läsförståelse genomförs i september och februari.

 

Uppgift/Arbetssätt

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att läsa med flyt
 • din förmåga att använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna,
 • din förmåga att läsa olika texter och skriva egna reflektioner kring det du läst,
 • din förmåga att samtala om olika texters innehåll,
 • din förmåga att förstå texters budskap.

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ägna mycket tid åt att läsa. Någon vuxen på skolan kommer att läsa högt för dig och du kommer även själv att få läsa och samtala om du läst. Du behöver också läsa och förbereda dig hemma.

I arbetet kommer vi att träna oss på att använda olika lässtrategier, varje strategi modelleras först av någon av dina lärare för att  du lättare ska kunna använda den på de texter du läser själv. Du kommer också regelbundet använda dig av din läslogg där tankar om ditt läsande samlas, och blir en utgångspunkt för boksamtal med dina klasskamrater.

 

Lässtrategier vi kommer att arbeta med:

 • backa och läs om (förtydliga oklarheter)
 • kopplingar (aktivera relevant förkunskap genom att koppla texten till det egna livet och egna erfarenheter, till andra texter man läst samt till kunskap man har om världen, tänkandet etc.)
 •  ställa egna frågor om texten
 •  leta ledtrådar (läsa mellan raderna och dra slutsatser)
  skapa bilder i huvudet (visualisera)
 •  reda ut oklarheter
 •  sammanfatta textens huvudpunkter

Matriser

Sv
Läsutvecklingsmatris åk 4–6 Svenska

Flyt

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Automatisering
Förmåga att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosatexter skrivna för barn och ungdomar
Kan samtidigt avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan samtidigt avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa
Kan samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå.
Prosodi
Förmåga att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll
Pauserar mellan meningar.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet.
Gör paus vid interpunktion samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehåll.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.

Förståelse

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Textens syfte och läsmetod
Förmåga att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån läsningens syfte
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syfte med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och kan på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättelse, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt
Sakprosa
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta innehållet och budskapet i sakprosatexter
Kan med viss stötning urskilja samt muntligt återge innehållet i en enklare sakprosatext
Kan urskilja vissa nyckelbegrepp samt återge huvudbudskapet i en enklare sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en ålderadekvat sakprosatext
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en för åldergruppen avancerad sakprosatext
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten
Kan visualisera när hon/han läser samt förutspå vad som ska hända framöver.
Ifrågasätter sin förståelse och börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet, t.ex. ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om. Kan även sammanfatta det han/hon läst.
Kan göra inferenser – dvs. förstår det som står outtalat i texten genom att använda sig av ledtrådar i texten, det han/hon redan vet, egna erfarenheter osv.
Använder sig automatiskt av flera olika lässtrategier för att förstå en text och kontrollera sin läsning/ läsförståelse. Kan dessutom redogöra för vilken eller vilka strategier som använts och varför.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/ eller historiska händelser i omvärlden
Läsupplevelsen
Förmåga att beskriva sin upplevelse av läsningen
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och bokamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker han/hon läst (även utanför skolans litteraturundervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.

Ord och begrepp

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Ordförståelsestrategier
Förmågan att använda sig av olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp
Uppmärksammar att han/hon inte förstår innebörden av ett ord eller begrepp, men begränsar sökningen av information till själva ordet; stannar upp och studerar ordet, läser om, tittar på stavelser, ser om det påminner om något annat känt ord osv.
Försöker använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, såsom att se på ordets böjning, funktion, placering i meningen osv. men utökar sökningen så att den även innefattar texten kring ordet; dra slutsatser av sammanhanget, tar hjälp av illustrationer osv. Börjar även använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande.
Använder sig av några/flera olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp. Kan använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande för att ta reda på betydelsen
Använder sig automatiskt och korrekt av ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp och kan redogöra för vilken strategi han/hon använt och varför

Attityd till läsning

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Läsvanor
När eleven läser
Läser enbart i skolan.
Läser i skolan och ibland hemma.
Läser i skolan och någon gång i veckan hemma.
Läser i skolan och dagligen hemma.
Textval
Vad eleven läser
Läser enbart de texter han/hon möter i skolan.
Läser utöver skolans texter enbart en specifik texttyp på en enklare nivå.
Läser några olika typer av texter och har inget emot att prova på nya texttyper och författare.
Läser flera olika typer av texter och provar gärna på nya texttyper och författare.