Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet & inflytande Lergöken 2019 (mall)

Skapad 2019-10-30 09:27 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På Lergöken arbetar vi kontinuerligt med att bedriva utbildningen så att den ligger till grund för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen deltar i olika demokratiska processer utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och förmågor får de ta ansvar för sitt handlande och för miljön på förskolan. Barnens frågor, intressen och synpunkter har inverkan på planeringen av den pedagogiska verksamheten och är en ständigt pågående process i den sociala samvaron. Barnen har rätt till delaktighet och inflytande, utifrån det ser dem också att med rättigheter följer även skyldigheter. Vårt mål är att ge barnen förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva, andra och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt och indirekt, ska ha ett reellt inflytande över vilka material som ska finnas såväl inne som ute. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan.

Innehåll

 

 1. Välj läroplansmål (längst ner på sidan)

2. Planerade insatser

Här skriver ni era planerade insatser

3. Förväntade effekter

Här beskriver ni när ni ser följande

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

4. Metodval

Nämn vilka av följande metoder ni har använt er av för att få syn på

dokumentation, intervjuer, observationer och enkäter

 

Stödtexter som inte ska vara synliga

Texterna nedan är hjälptexter för att förtydliga förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reflektionsunderlag

Börja med att kopiera detta underlag och döp om det till avdelningens namn och årtalet (Ta sedan bort denna textrad i ert dokument)

 

 

1. Välj läroplansmål 

2. Planerade insatser

Här skriver ni en nulägesbeskrivning och era planerade insatser

3. Förväntade effekter

Här beskriver ni när ni ser följande

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

4. Metodval

Nämn vilka av följande metoder ni har använt er av för att få syn på

dokumentation, intervjuer, observationer och enkäter

 

Resultat 

Ni använder olika metodval såsom t ex. dokumentation, intervjuer, observationer, enkäter 

för att få fram olika resultat av hur aktiviteter, lärmiljöer, bemötande och förhållanden i

verksamheten ger barnen möjlighet att utvecklas till empatiska, demokratiska och lärande

samhällsmedborgare genom det livslånga lärandet.

 

Exempel på att resultatbeskrivningar kan vara


 • Barnen utvecklar sina förmågor att….genom…


 • Vi ser att barnen vid flera tillfällen….


 • Ett tydligt mönster är….


 • Vi ser att …. lett fram till att…..


 • I vardagen kan vi se att barnen….


 • Här kan vi/ I denna situation kan vi se att barnen tydligt uttrycker jag känner….(Kännetecken)

Analys

 Man analyserar resultatet för att finna framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Detta gör man genom att se olika mönster i verksamheten och därmed kunna hitta de olika delarna som är utvecklande eller behöver utvecklas för att skapa helheten.säger nej 

 

Frågor man kan ställa sig och funderar kring för att se om mina förväntade resultat stämmer med de givna resultaten.


 • Vilka uttryck hade vi tänkt att det skulle ta sig i barngruppen?  Vilka har det tagit?


 • Vad var det för ett förändrat kunnande vi önskade se hos såväl individ som grupp? Syns den?


 • Hur har vårt förhållningssätt påverkat resultatet?


 • Vad har verktygen såsom lärmiljöer, gruppsammansättning, pedagogernas kompetens, kompetensutveckling m.fl. haft för påverkan för resultatet?

 

Exempel på formuleringar kan vara


 • Vi ser inte det förväntade resultatet när det gäller …. Istället ser vi….


 • Om vi jämför med tidigare år kan vi i år se….


 • När man tittar på förhållandet pojkar/flickor kan man se…


 • Om man jämför …. kan man se att ….


 • Här kan man urskilja….i förhållande till…..


 • Ett tydligt mönster är….


 • Vi tror att …. har gett barnen….


Nya insatser

Här beskriver ni vad ni ser att ni behöver jobba vidare med för insatser för att jobba i riktning mot de förväntade effekterna/utveckla de förväntade effekterna med utgång från det prioriterade läroplansmålet (punktform fungerar bra)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: