Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbär/blåbär pedagogisk planering 19/20

Skapad 2019-10-30 10:05 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

Normer och värden: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. 

Omsorg, utvecklings och lärande: Förmåga att fungera enskilt och i grupp, sammarbeta, hanterakonflikte och förstå rättigheter och skyldigheter, samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

Barns inflytande: förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

 

Efter våra undervisningstillfälle i värdegrunden under hösten har vi uppmärksammat att barnen i samling kan resonera kring värdegrundsfrågor. Men däremot upplever vi vuxna att det inte alltid efterföljs i vardagliga situationer. Exempelvis konflikter

Målet för barngrupperna denna termin är att barnen är med och skapar en trygg vardag, detta sker genom att de utvecklar sin förmåga att förmedla sina behov, hjälpa andra och öka sin självständighet, att utveckla sitt verbala språk samt kunna läsa av kroppsspråk.  Göra värdegrund-arbetet levande med barnen. Från teori till praktiken. Med de menas att det vi undervisat teoretiskt implementeras i praktiken i den vardagliga verksamheten. 

 

2. Förväntade effekter 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

Att de har ökat sin självständighet genom att bli trygga i att själv försöka lösa konflikter, säga stopp, berätta vad dom vill eller inte vill, innan de går till en vuxen. 

Att de respekterar en annans åsikt. Men även kan sätta sig in i andras situation och känslor, vad händer när man inte får vara med, eller inte vill hålla hand?

Barnen förmedlar vad de vill ha, göra, inte göra m.m så att de kan påverka sin egen vardag.

färre konflikter. Barnen hjälper varandra

 

 3. Tematiskt arbetssätt

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

1. Använda oss av naturen som tema. 

2. 10 kompisböckerna baserade på barnkonventionen

3 dagens fokus ( värdegrund, matte, barns inflytande )

 

3.1 Dagens fokus

MATEMATIK & NK: Ta hjälp av naturen. Att hitta matematiken och naturkunskapen i ett medforskande med barnen. Att arbeta tillsammans och att lära sig att värna om miljön omkring oss 

BARNS INFLYTANDE : Målet med att lära barnen visa och säga STOPP är att de ska kunna påverka sin situation självständigt med stöd från vuxna.

VÄRDEGRUND: Boksamtal kring bl,a kompisböckerna, kunna koppla böckernas innehåll till situationer barnen känner igen. För att sedan diskutera innehållet och deras tankar och idéer så att de blir delaktiga i processen.

 

 

4. Metodval för insamling av resultatet

Hur ska ni få syn på barnens nya erfarenheter och kunskaper (dvs de förväntade effekter ni skrev in ovan)? Tex. genom observationer och film.

Så här följer vi upp:

 Vi gör löpande observationer, dokumentation/anteckningar. Vid varje planeringstillfälle sammanställer vi dessa och var sjätte vecka analyserar vi dem. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: