Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division år 3

Skapad 2019-10-30 10:21 i Kristdalaskolan Oskarshamn
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med multiplikation, bråk, problemlösning,klockan och begreppen hälften, dubbelt, jämna och udda.
Grundskola 3 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med multiplikation, treans och fyrans tabeller samt division. Vi kommer även att repetera den analoga klockan samt börja arbeta med den digitala klockan.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Arbetssätt och undervisning

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Undervisningen kommer att innehålla:
- gemensamma genomgångar (lekar, spel, laborativ matematik och genomgång på tavlan)
- enskilt arbete 
- grupparbete där eleverna tillsammans får lösa olika matematiska problem
- övning med hjälp av spel på datorn
- läxor där olika matematiska färdigheter övas och förstärks

Visa vad du lärt dig


Under arbetets gång kommer jag att observera elevernas utveckling av förmågorna jag valt att bedöma. 

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från v 45-48.

Bedömning

Se bedömningsmatris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Skriftlig omdömesmatris MATEMATIK år 2 arbetsområde 5

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Se kommentar
Löser enkla elevnära problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser enkla elevnära problem. Beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Formulerar och löser mer omfattande problem. Beskriver tillvägagångssätt och motiverar resultatets rimlighet.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Se kommentar
Använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden emellan begreppen.
Välja och använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder.
Se kommentar
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:
Se kommentar
Svarar endast på direkta frågor
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet
Tar egna initiativ, för fram egna åsikter och kommenterar det andra säger på ett sätt som för resonemanget framåt

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen.. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: