Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2019-10-31 16:59 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Barnkonventionen några artikel i praktiken
Förskola
Vi på Rindö Förskola arbetar med några artiklar från Barnkonventionen.

Innehåll

 

Alla barns rätt.

Vi startar veckan med en samling där vi läser boken "Alla barns rätt" från Barnombudsmannen, vi samtalar om Barnkonventionen om de olika rättigheter som ALLA barn har och att dessa gäller i nästan hela världen:

 • att känna sig trygg
 • att få hjälp när man behöver det (t ex gå till doktorn, tandläkare)
 • att barn har rätt att lära sig de saker de finner intressanta
 • att ingen får göra barn illa
 • att barn har rätt att leka
 • att barn har rätt att vila om de är trötta..
 • .

 

 

 

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Vi samtalar kring detta och läser boken med artikel i" Alla Barns Rätt"

 

Artikel  31: Du har rätt till fritid, lek och vila. Du har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter

Samtala kring de olika moment under vardag som barnen får bestämma över de saker de vill göra, blir man trött har man rätt att vila. Vi leker gemensamma lekar och har skapande aktiviteter.

 

Artiklar 28-29: Du har rätt till utbildning. Du ska få gå i skolan och den ska vara gratis.  I skolan ska du få utvecklas på alla sätt och förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Du sa också lära dig att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna, dina föräldrar, din egen och andras kultur samt naturen

Rätt till kunskap, att lära sig det man anser är intressant, att säga vad man tycker...

 • Vi samtalar kring de olika funderingar som gruppen har.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: