Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht 2019

Skapad 2019-10-31 19:25 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 2 Matematik
Under höstterminen i åk 2 kommer vi arbeta med flera olika spännande områden inom matematiken. De första veckorna på höstterminen kommer vi att repetera talförståelse. Vi kommer lära känna positionssystemet och träna på ental, tiotal och hundratal bland annat genom att arbeta med pengar. Vi ska lära känna de geometriska figurerna lite bättre och bekanta oss med begreppen area och omkrets. Vi kommer arbeta med addition och subtraktion 0-100.

Innehåll

Innehållet i LPP

Vi ska träna på talförståelse. Du får träna på tiokompisarna, addition, subtraktion och olikheter.

Begrepp: tiokompisar, addition, subtraktion, större än, mindre än och lika med.

Förmågor: begrepp, metod, problemlösning.

 

Vi ska träna på förståelse för positionssystemet och dess uppbyggnad, dela upp ett tal i talsorter samt addition mellan ental och tiotal och två tiotal med varandra.

Begrepp: positionssystemet, talsort, ental, tiotal, addition, växling och minnessiffra.

Förmågor: begrepp, metod, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska träna på att föra matematiska beräkningar i vardagliga situationer då vi räknar med pengar.

Begrepp: ental, tiotal, hundratal, summa, växla och sparkonto.

Förmågor: problemlösning, metod, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska träna på att beskriva, mäta, uppskatta och sortera geometriska figurer - triangel, kvadrat och rektangel efter egenskaper. Samt träna på att beräkna omkrets och area av geometriska figurer. Dessutom tränar vi på lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.

Begrepp: triangel, kvadrat, rektangel, geometrisk figur, längd, bredd, omkrets, area, ovanför, under, framför, mitt i, bakom, nedersta och översta.

Förmågor: problemlösning, begrepp, metod, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska fördjupa oss i positionssystemet, siffrornas värde, uppdelning av talsorter, samt olika algoritmer som används vid addition mellan två eller flera termer.

Begrepp: positionssystem, ental, tiotal, hundratal, talsort, addition, term, summa och algoritm.

Förmågor: begrepp, metod, resonemang och kommunikation.

 

Vi ska träna på olika algoritmer som används vid subtraktion mellan två eller flera termer.

Begrepp: term, differens, subtraktion och algoritm.

Förmågor: begrepp, metod och resonemang.

 

Vi ska repetera addition och subtraktion samt se samband mellan dessa räknesätten.

Begrepp: term, summa, addition, differens, subtraktion och samband.

Förmågor: problemlösning, begrepp, metod, resonemang och kommunikation.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

  • Så här ska vi göra

  • Spela spel
  • Göra egna räknesagor
  • Arbeta på matematikportalen (digitalt läromedel)
  • Arbeta praktiskt och använda laborativt material både inne och ute
  • Träna på att samarbeta med varandra i olika situationer
  • Arbeta med kooperativt lärande för att stärka kunskaperna i matematik och utveckla det sociala samspelet. 
  •  

  • Konkreta mål

  • Du ska:

  • Känna till och till viss del kunna använda dig av de matematiska begreppen tiokompisar, addition, subtraktion, större än, mindre än, lika med, area och omkrets.
  • Ha grundläggande kunskaper om positionsystemet och kunna använda dig av detta för att göra beräkningar inom subtraktion och addition. 
  • Kunna göra beräkningar inom subtraktion och addition genom huvudräkning. 
  • Med hjälp av skriftliga räknemetoder göra beräkningar inom addition och subtraktion. 
  • Så här kommer vi att bedöma ditt arbete
  • Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 2 ht 2019

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Kunskapskrav i slutet av årskurs 3
Jag känner till begreppen tiokompisar, addition, subtraktion, större än, mindre än lika med, area och omkrets
Jag kan använda mig av begreppen tiokompisar, addition, subtraktion, större än, mindre än, lika med, area och omkrets.
Jag kan använda mig av och sätter in begreppen tiokompisar, addition, subtraktion, större än, mindre än, lika med, area och omkrets.
Du kan använda mig av och sätter in begreppen tiokompisar, addition, subtraktion, större än, mindre än, lika med, area och omkrets i rätt sammanhang. (Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.)
Jag kan använda mig av talen 0-20. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Siffrans värde
Jag kan använda mig av talen 0-100. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet)
Jag kan använda mig av talen 0-200. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet)
Jag kan använda mig av talen 0-10 000. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet) (Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.)
Jag kan räkna addition 0-10 med konkret material.
Jag kan räkna addition 0-10 genom huvudräkning.
Jag kan räkna addition 0-20 genom huvudräkning.
Jag kan räkna addition 0-100 genom huvudräkning. (Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.)
Jag kan räkna subtraktion 0-10 med konkret material.
Jag kan räkna subtraktion 0-10 genom huvudräkning.
Jag kan räkna subtraktion 0-20 genom huvudräkning.
Jag kan räkna subtraktion 0-100 genom huvudräkning. (Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.)
Jag kan räkna addition 0-20 med en skriftlig uträkning Jag kan räkna subtraktion 0-20 med en skriftlig uträkning
Jag kan räkna addition 0-100 med en skriftlig uträkning Jag kan räkna subtraktion 0-100 med en skriftlig uträkning
Jag kan räkna addition 0-100 med en skriftlig uträkning. (med tiotals övergång) Jag kan räkna subtraktion 0-100 med en skriftlig uträkning. (med tiotals övergång)
Jag kan räkna addition 0-200 med en skriftlig uträkning. Jag kan räkna subtraktion 0-200 med en skriftlig uträkning. (Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: