Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2019-11-01 08:49 i Tegelslagarens förskola Alingsås
Förskola
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Innehåll

Syfte 

Göra barn och pedagoger medvetna om Barnkonventionen samt ge en djupare förståelse för vilka rättigheter barn har i Sverige.

Mål 

Målet är att barn och pedagoger efter projektets slut har ökat sin:

Genomförande 

 • I våra respektive grupper, Monstergruppen (5-åringarna) respektive Elsagruppen (3-4-åringarna), kommer vi introducera Barnkonventionen genom en kort informationsfilm (https://youtu.be/wzESXna8ccg) med samtal efteråt och en gemensam skapandeaktivitet.
 • Vi kommer fokusera 10 artiklar ur FN:s barnkonvention och varje artikel kommer vi arbeta med i ca två veckor.
 • Vi kommer i första hand använda oss av vårt kompismaterial, med kompisarna Kanin och Igelkott,  vilka de flesta av barnen redan mött i tidigare projekt om kamratskap men komplettera med annat relevant material. 
 • Kanin och Igelkott har berättelser som utgår från 10 av Barnkonventionens 54 artiklar.
 • Vi kommer att arbeta med varje artikel i gemensamma samlingar, i våra smågrupper, under vilan och i den övriga verksamheten då det faller sig naturligt att samtala ihop om tankar och funderingar som barnen har i ämnet.
 • Vi kommer ha olika aktiviteter exempelvis lekar, sånger, ramsor eller samarbetsövningar.
 • Vi kommer ha skapande verksamhet exempelvis målning, dans eller skriva egna berättelser utifrån de 10 artiklarna.
 • Vi kommer vara både inne på avdelningen och ute i vårt närområde. Vi kommer söka information på nätet och göra besök på biblioteket och leta relevanta böcker.
 • Vi kommer dokumentera lärprocessen genom fotografering, skapande, tankekartor och noteringar av barnens tankar på ett gemensamt papper på väggen.
 • Vi kommer reflektera ihop med barnen under processens gång och vid varje artikels avslut.
 • Vi kommer, ihop med barnen, göra lärloggsinlägg på Unikum om varje artikel.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: