👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A

Skapad 2019-11-01 12:32 i Degebergaskolan Kristianstad
Här är målen, undervisningen och bedömning för Matteborgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
I Matteborgen 4A kommer vi att jobba med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt.

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

Kapitel 1 Taluppfattning:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna läsa och skriva tal 0-10 000

- förstå vårt talsystem

- kunna ordna tal efter storlek

- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Kapitel 2 Addition och subtraktion:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- förstå hur addition och subtraktion hör ihop

- veta hur likhetstecknet används

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Kapitel 3 Geometri:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- känna till något om hur man mätte längder förr

- kunna mäta och rita sträckor

- kunna uppskatta och mäta längder

- kunna växla mellan olika längdenheter

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

- kunna räkna ut figurers omkrets

Kapitel 4 Multiplikation och division:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- förstå hur addition och multiplikation hör ihop

- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60 och  5  x 600

- kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536

- förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna använda kort division (utan minnessiffra)

- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Kapitel 5 Tabeller och diagram:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- hämta fakta ur tabeller

- ordna fakta i en tabell

- läsa och förstå stapeldiagram

- göra en avprickningstabell

- rita stapeldiagram

Bedömning

 Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris till Matteborgen 4A

1:1 Kapitel 1 Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du kan läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du har goda kunskaper då du ska läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000.
1:2
Du ska kunna talens värde och dela upp stora tal i de olika talsorterna, tusental, hundratal, tiotal och ental.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska berätta om talens värde och dela upp stora tal i de olika talsorterna.
Du kan berätta och skriva talens värde, hur tal är uppbyggda och talsorternas namn.
Du har goda kunskaper om talens värde, talens uppbyggnad och talsorternas namn.
1:3
Du ska kunna veta skillnaden på siffror och tal. Ex. talet 18 består av två siffror. Siffrorna är 0-9.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska berätta om skillnader på siffror och tal.
Du kan berätta om skillnaden på siffror och tal.
Du har goda kunskaper om skillnad mellan siffror och tal.
1:4
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Du har goda kunskaper då du läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
2:1 Kapitel 2 Addition och subtraktion
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för addition.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du addera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder.
Du kan addera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder.
Du har goda kunskaper i att addera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
2:2
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du subtrahera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du kan subtrahera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du har goda kunskaper i att subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
2:3
Du ska kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du har goda kunskaper då du använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
2:4
Du ska förstå hur likhetstecknet används.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förklara innebörden av likhetstecknet.
Du har förstår för likhetstecknets betydelse.
Du har god förståelse för likhetstecknets betydelse.
2:5
Du ska känna till begreppen som hör till kapitlet; addition, addera, summa, likhetstecken, subtraktion, subtrahera, skillnad, fler och färre
Du kan med hjälp av en kamrat eller vuxen förklara begreppen som hör till kapitlet.
Du kan förklara begreppen som hör till kapitlet;
Du har goda kunskaper om begrepp som hör till kapitlet.
2:6
Du ska kunna bedöma om svaret är rimligt.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska bedöma om svaret är rimligt.
Du kan bedöma om svaret är rimligt.
Du har goda kunskaper då du bedöma om svaret är rimligt.
3:1 Kapitel 3 Geometri
Du ska känna till något om hur man mätte längder förr.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om hur man mätte längder förr.
Du kan förklara hur man mätte längder förr.
Du har goda kunskaper hur man mätte längder förr och kan berätta om flera olika mått.
3:2
Du ska kunna mäta och rita sträckor.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då ska mäta och rita sträckor.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du har goda kunskaper både på att mäta och rita sträckor.
3:3
Du ska kunna uppskatta och mäta längder.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska uppskatta och/eller mäta längder.
Du kan uppskatta längder och mäta längder.
Du har goda kunskaper både på att uppskatta och mäta längder.
3:4
Du ska kunna växla mellan olika längdenheterna.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska växla mellan olika längdenheter.
Du kan växla mellan olika längdenheter.
Du har goda kunskaper på att växla mellan olika längdenheter.
3:5
Du ska kunna rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
Du kan rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
Du har goda kunskaper när du rita rektanglar, kvadrater, och trianglar med givna mått.
3:6
Du ska känna till egenskaper och namnet på några geometriska figurer.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om egenskaper och namnge några geometriska figurer.
Du kan berätta om egenskaper och namnge några geometriska figurer.
Du har goda kunskaper om de geometriska figurerna.
3:7
Du ska kunna räkna ut figurers omkrets.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna ut figurers omkrets.
Du kan räkna ut figurers omkrets.
Du har goda kunskaper när du räkna ut figurers omkrets.
3:8
Du ska känna till geometriska begrepp som hör till kapitlet; stäcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd och omkrets.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om de geometriska begrepp som hör till kapitlet.
Du kan de flesta av de geometriska begrepp som hör till kapitlet.
Du har goda kunskaper och använder dig av de geometriska begrepp som hör till kapitlet.
4:1 Kapitel 4 Multiplikation och division
Du ska förstå sambandet mellan de fyra räknesätten.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska se sambanden mellan addition- subtraktion, addition-multiplikation samt multiplikation-division.
Du ser sambandet mellan addition- subtraktion, addition-multiplikation samt multiplikation-division.
Du har god kunskaper kring sambandet mellan addition- subtraktion, addition-multiplikation samt multiplikation-division.
4:2
Du ska kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal t.ex. 5 x 60 och 5 x 600.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Du har goda kunskaper vid multiplikation med hela tiotal och hundratal.
4:3
Du ska kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536 genom att räkna varje talsort för sig.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta multiplicera varje talsort för sig.
Du kan multiplicera varje talsort för sig.
Du har goda kunskaper i att multiplicera varje talsort för sig.
4:4
Du ska kunna räkna med kort division (utan minnessiffra).
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta räkna med kort division (utan minnessiffra).
Du kan räkna med kort division (utan minnessiffra).
Du har goda kunskaper i att räkna med kort division (utan minnessiffra).
4:5
Du ska kunna välja rätt räknesätt när du löser en textuppgift.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta välja räknesätt för att löser en textuppgift.
Du kan välja räknesätt för att löser en textuppgift.
Du har goda kunskaper i att välja räknesätt för att löser en textuppgift.
4:6
Du ska känna till begrepp som hör till kapitlet multiplikation och division; multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika och kort division.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om begrepp som hör till kapitlet multiplikation och division.
Du kan berätta om begrepp som hör till kapitlet multiplikation och division.
Du har goda kunskaper om begrepp som hör till kapitlet multiplikation och division.
5:1 Kapitel 5 Tabeller och diagram
Du ska kunna hämta faktur ur tabeller.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska hämta fakta ur tabeller.
Du kan hämta fakta ur tabeller.
Du har goda kunskaper då du hämta fakta ur tabeller.
5:2
Du ska kunna läsa och förstå stapeldiagram.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa och förstå stapeldiagram.
Du kan läsa och förstå stapeldiagram.
Du har goda kunskaper då du läser och tolkar stapeldiagram.
5:3
Du ska kunna göra av prickningstabeller.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska göra avprickningstabeller.
Du kan göra avprickningstabeller.
Du har goda kunskaper då du ska göra avprickningstabeller.
5:4
Du ska kunna rita stapeldiagram.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita stapeldiagram.
Du kan rita stapeldiagram.
Du har goda kunskaper då du ska rita stapeldiagram.
5:5
Du ska känna till begrepp som hör till kapitlet; tabell, avprickningstabell, diagram och stapeldiagram.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska berätta om begrepp som hör till kapitlet.
Du kan berätta om begrepp som hör till kapitlet.
Du har goda kunskaper om begrepp som hör till kapitlet.