Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsamtal

Skapad 2019-11-03 10:19 i Förskolan Skogsgläntan Fristående förskolor
Förskola
Mall för Förskolan Skogsgläntans utvecklingssamtal

Innehåll

 

Dokumentation för ______________________________                                                                      

 

Samtalspedagog __________________________________

Datum för utvecklingssamtalet_________________     

 

Förskolans värdegrund och uppdrag

 

Grundläggande värden

 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Utbildningen sak därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

 

Förståelse och medmänsklighet

 

 Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling

 

 2.1 Normer och värden.

 

·         Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang

 

Nyckelord: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 2.2 Omsorg, Utveckling och lärande

 

·         Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

·         Självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

·         Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

·         Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

·         Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar,

 

·         Fantasi och föreställningsförmåga,

 

·         Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande,

 

·         Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 

·         Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

·         Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

·         Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta. Uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

·         Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

·         Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

 

·         Både det svenska språket och det egna minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

 

·         Både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

·         Svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

 

·         Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

·         Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

·         Förmåga att urskilja, utrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

·         Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

·         Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

·         Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

·         Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

·         Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 

·         Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Nyckelord:  Barnets förändrade kunnande, de 100 språken, den pedagogiska miljöns betydelse, de 8 F’en; föreställningsförmåga, fakta, färdigheter, förtrogenhet, förståelse, förhandling, förändring, förhållningssätt

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 2.3 Barns inflytande

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

·         Intresse för och förmåga att utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

·         Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

·         Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

 

 Nyckelord: Förmågor, Delaktighet, ansvarstagande, samarbete, reflektion

 _______________________________________________________________________________________________________________

Pedagogisk dokumentation – projekterande arbetssätt

 

 Nyckelord: Intresse, smågruppsarbete, dialog, reflektion, samarbete

 

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

Gå igenom hur vi arbetar med Läroplansmålen utifrån:

Gruppnivå

Individnivå

Föräldrarnas tankar och idéer

Hur vi arbetar vi vidare utifrån detta

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: