👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkuskap!

Skapad 2019-11-03 12:30 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi arbetar med kartkunskap.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, regioner och orter är något vi behandlar i alla områden i SO-undervisningen. I detta geografiområde fokuserar vi extra på just detta.

Under detta område ska eleven lära sig att använda en karta, både genom att studera en atlas men även kartor online. Under området kommer vi att undersöka kartor som ger olika former av information.

Undervisning/arbetssätt

Diskussioner och samtal i smågrupper och helkass.

Föreläsningar

Filmklipp

Arbete med praktiska och teoretiska uppgifter enskilt.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång samt efter att arbetet avslutats och i form av en samlad bedömning. Det som kommer bedömas är:

Elevens kunskaper i ämnet.

Elevens resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.

Elevens förmåga att undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Elevens förmåga att använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kartan och klimatzoner

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper som är
Ämneskunskaper om kartans uppbyggnad, vegetation, klimat och dess samspel med människan.
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Ämneskunskaper som är
Ämneskunskaper om världsdelarnas namngeografi samt storleksförhållande mellan och läge på tex. världsdelar hav, länder.
Ofullständiga
Grundläggande
Går ej att nå under detta område
Går ej att nå under detta område
För resonemang som är
Resonemang saknas
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Undersöker omvärlden på ett
Ofullständigt sätt
Fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Använder ämnesrelaterade begrepp
Inte alls eller i fel sammanhang.
På ett i huvudsak fungerade sätt
På ett relativt väl fungerade sätt.
På ett väl fungerande sätt.