👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-11-03 18:50 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 Geografi Biologi Svenska
I arbetet med det här ämnesområdet kommer du att få lära dig om vår skog., ex. om djur, växter, skötsel, användning, m.m.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att du utvecklar kunskaper om och intresse för biotopen skogen. Dessa kunskaper ska du sedan kunna använda då du vistas i skogen eller då du ska ta kommunicera och ta ställning frågor som rör skogen i Sverige.

 

Mål med arbetet:

 • Lära namnen på några djur och växter som är vanliga i skogen.
 • Lära oss var i Sverige skogen finns, vilken sorts skog som trivs var och skillnad på barr- och lövskog .  
 • Kunna förklara varför skogen är en naturresurs och skillnaden mellan en kulturskog och en urskog. 

 • Kunna berätta om hur arbetet i skogen går till samt några begrepp (ord) som hör till skogsskötsel.  

 • Kunna jämföra skogsarbetet förr och nu. 

 • Kunna berätta om några saker vi använder skogen till och vad vi kan göra av de olika träden.  
 • Kunna vilken nytta skogen har för vår miljö.
 • Kunna fakta om några vanliga djur i skogen. 

 • Kunna rita en skogens näringskedja. 

 • Kunna berätta om några saker som är ätbara från skogen. 

 

Undervisningen, vi kommer att:

 • Titta på filmer om vår skog.
 • Samtala om text och bilder som på olika sätt har med vår skog att göra.
 • Arbeta självständigt med att söka kunskap kring de olika målen, rita och skriva samt föra en muntligt samtal kring det du lärt, alternativt söka kunskapen tillsammans med lärare.
 • Ha en arbetsdag ute i skogen då vi får ta del av hur man sköter skogen och sedan själva ta del med att röja, m.m.

 

Bedömning:

 1. Vi kommer kontinuerligt att bedöma det du presterar under lektioner, genom det du skriver/ritar samt genom samtal kring det du arbetat med.
 2. Vi genomför ett summativt prov när arbetsområden avslutas för att se vad du lärt.
 3. En slutlig bedömning görs sedan i matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi Ge
Skogen

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Du kan till vis del samtala om och diskutera enkla frågor som rör skogsbruk genom att framföra egna tankar och frågor som till viss del kan föra samtalet vidare.
Du kan till stor del samtala om och diskutera enkla frågor som rör skogsbruk genom att framföra egna tankar och frågor som för samtalet vidare.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör skogsbruk genom att framföra egna tankar och frågor som för samtalet vidare och utvecklar det.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap
Du visar att du till viss del har kunskaper om vår skogsbygd och visar det bl.a. genom att: - delvis förstå varför skogen ser olika ut i olika delar av vårt land, - veta till viss del vad vi kan använda vår skog till. - delvis förstå hur livet i en kulturskog kan skilja sig jämfört med det i en urskog. - delvis förstå hur vår skötsel av skogen påverkar naturen. -m.m. och att du delvis kan föra ett resonemang kring detta.
Du visar att du till stor del har kunskaper om vår skogsbygd och visar det bl.a. genom att: - förstå varför skogen ser olika ut i olika delar av vårt land, - veta vad vi kan använda vår skog till. - enkelt förklara hur livet i en kulturskog kan skilja sig jämfört med det i en urskog. - till stor del förstå hur vår skötsel av skogen påverkar naturen. -m.m. och att du kan föra ett enkelt resonemang kring detta.
Du visar att du har goda kunskaper om vår skogsbygd och visar det bl.a. genom att: - förstå varför skogen ser olika ut i olika delar av vårt land, - veta vad vi kan använda vår skog till. - förstå hur livet i en kulturskog kan skilja sig jämfört med det i en urskog. - förstå hur vår skötsel av skogen påverkar naturen. -m.m. och att du kan föra ett utvecklat resonemang kring detta.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang
Du uppvisar till viss del kunskaper kring: - några vanliga djur och växter i skogen. - hur växt och djurliv påverkas då vi avverkar skog, - hur en skogens näringskedja kan se ut - m.m. och kan till viss del berätta om detta med hjälp av begrepp tillhörande området.
Du uppvisar till stor del kunskaper kring: - vanliga djur och växter i skogen. - hur växt och djurliv påverkas då vi avverkar skog, - hur en skogens näringskedja kan se ut - m.m. och kan enkelt berätta om detta med hjälp av begrepp tillhörande området.
Du uppvisar goda kunskaper kring: - vanliga djur och växter i skogen. - hur växt och djurliv påverkas då vi avverkar skog, - hur en skogens näringskedja kan se ut - m.m. och kan berätta utvecklat om detta med hjälp av begrepp tillhörande området.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar
Du kan till viss del göra enkla sammanfattningar av faktatext och visar delvis att du förstått det centrala som texten vill berätta.
Du kan göra delvis utvecklade sammanfattningar av faktatext och visar att du förstått det centrala som texten vill berätta.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av faktatext och visar att du förstått det centrala som texten vill berätta och på god läsförståelse.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Du kan till viss del självständigt söka och välja ut relevant information från faktatext och föra enkelt resonemang kring användbarheten.
Du kan självständigt söka och välja ut information från faktatext och föra ett resonemang kring användbarheten..
Du kan självständigt söka och välja ut information från faktatext och föra ett utvecklat resonemang kring användbarheten.