Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter, åk 6

Skapad 2019-11-06 23:43 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 6 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du att få läsa och skriva olika slags texter. Bland annat dikter och berättelser.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 41 -51

 Förmågor

 • Formulera sig och kommunicera i skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Övergripande mål och riktlinjer 

Se nedan.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Skriva olika slags texter så som dikt, berättelse, faktatext och instruerande text.
 • Du ska kunna skriva en berättelse utifrån fyra kategorier;

         Innehåll:  Berättelsen har ett begripligt innehåll i förhållande till skrivuppgiften. Gestaltande miljö- och personbeskrivningar. Händelser räknas upp och utvecklas.

         Skrivregler: stavning, skiljetecken, stor bokstav och punkt.

         Språklig variation: meningsbyggnad, varierat språk och att använda tempus på rätt sätt.

         Struktur: sammanhängande händelseförlopp med inledning, huvuddel och avslutning (röd tråd), samma berättarperspektiv.

 • Du ska kunna jämföra olika elevtexter med varandra och ge dem omdömen.
 • Du ska läsa och analysera dikter samt skriva en eller flera egna dikter.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ

 • Jag kommer att kontinuerligt bedöma ditt arbete under lektionerna både med dina skriv- och läsuppgifter samt ditt deltagande i diskussioner i grupp och klass.

Summativ

 • Skrivuppgift att skriva en dikt.
 • Muntlig redovisning av dikt i liten grupp.
 • Skrivuppgift, berättande text åk 6.
 • Skrivuppgift, instruerande text åk 6.
 • Skrivuppgift, skriva en faktatext.
 • Diagnosbok Tummen upp!

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer att:

 • Läsa och analysera dikter enskilt, i par och i helklass.
 • Arbeta med ett skrivarbete med att förbereda dig inför att skriva dikter.
 • Skriva din egna dikt/dikter
 • Muntligt framföra din dikt för en liten grupp av klasskamrater och lärare.
 • Titta på ett gammalt nationellt prov i svenska, berättande text och hur det kan se ut. Sedan läsa fyra olika elevtexter och analysera och bedöma dessa texter tillsammans i grupp. Detta utifrån en bedömningsmatris. Sedan gå igenom detta i helklass.
 • Få göra ett par gamla nationella prov i svenska för åk 6, skrivuppgifter.
 • Göra skrivuppgifter i Tummen upp!

Uppgifter

 • Skriva berättelse om värdegrund

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för berättande text, årskurs 6 - svenska

Aspekter

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6   Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
 • Sv  E 6
Begripligt innehåll. Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Relativt tydligt innehåll. Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Tydligt innehåll. Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
 • Sv  E 6
Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Enkla gestaltande beskrivningar av t. ex. miljö eller personer finns.
Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Utvecklade gestaltande beskrivningar av t. ex miljö och personer finns.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Välutvecklade gestaltande beskrivningar av t. ex. miljö och personer finns.
 • Sv  E 6
Händelser räknas upp och utvecklas något.
Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
STRUKTUR
 • Sv  E 6
I huvudsak fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom i huvudsak fungerande inledning, huvuddel, avslutning.
Relativt väl fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom en relativt väl fungerande inledning, huvuddel, avslutning.
Väl fungerande struktur. Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom en väl fungerande inledning, huvuddel, avslutning.
 • Sv  E 6
Berättelsen hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt.
Berättelsen hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt.
Berättelsen hålls samman på ett väl fungerande sätt.
 • Sv  E 6
Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
SPRÅK
 • Sv  E 6
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat.
God språklig variation. Ordvalet är varierat och höjer textens kvalitet.
 • Sv  E 6
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
 • Sv  E 6
Tempus används med viss säkerhet.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
 • Sv  E 6
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
HELHETSBEDÖMNING
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en berättelse. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en berättelse. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en berättelse. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Sv
Bedömningsmatris, textarbete åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
 • Sv  E 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerade struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll, relativt väl fungerade struktur och förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerade struktur och god språklig variation.
Skrivregler
 • Sv  E 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
 • Sv  E 6
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Budskap och upplevelse
 • Sv  E 6
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Ge omdömen om och bearbeta text
 • Sv  E 6
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Sv
Bedömningsmatris för beskrivande och förklarande text, årskurs 6 - svenska

Aspekter

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6   Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
 • Sv  E 6
Begripligt innehåll. Förklarar på ett begripligt och något utvecklat sätt varför en eller flera personer ska få tårtan.
Relativt tydligt innehåll. Förklarar på ett relativt tydligt och relativt välutvecklat sätt varför en eller flera personer ska få tårtan.
Tydligt innehåll. Förklarar på ett tydligt och välutvecklat sätt varför en eller flera personer ska få tårtan.
 • Sv  E 6
Beskriver tårtan på ett begripligt och något utvecklat sätt.
Beskriver tårtan på ett relativt tydligt och relativt välutvecklat sätt.
Beskriver tårtan på ett tydligt och välutvecklat sätt.
STRUKTUR
 • Sv  E 6
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och relativt välstrukturerad genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
 • Sv  E 6
Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord, t. ex. och, men, så att
Texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
SPRÅK
 • Sv  E 6
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften.
God språklig variation. Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
 • Sv  E 6
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
 • Sv  E 6
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
HELHETSBEDÖMNING
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en beskrivande och förklarande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: