Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GE: Åk 8 - Energikällor, transport och handel

Skapad 2019-11-07 11:03 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Du skall utveckla din förmåga att resonera om och se samband mellan olika energikällor och hur dessa har inverkan på klimatet. Vidare ska du lära dig att resonera om samband mellan handel och transporter och hur detta påverkar samhälle och miljö.

Innehåll

Arbetsområde

Under följande veckor 45-49 kommer vi att arbeta med geografi - handel, produktionsmönster och transporter - alltså hur och varför tillverkas olika varor i olika länder och hur påverkar detta miljö och människor.

Vad handlar avsnittet om?

 • Produktion, handel och transport lokalt och globalt.
 • Våra grundläggande behov och fördelningen av dem.
 • Hur det skiljer sig mellan olika länder och fördelningen mellan rika och fattiga.
 • Olika skäl till att producera olika varor på olika platser.
 • Hur produktion, handel och transporter påverkar olika människors livsvillkor.
 • Världshandel ur ett geografiskt perspektiv.

Efter detta moment ska du kunna:

 • Något om varför företag lägger produktion i låglöneländer.
 • Ungefär var de flesta låglöneländer ligger.
 • Skillnad på produktion av varor och tjänster.
 • De olika näringsgrenarna.
 • Olika lokalisationsfaktorer.
 • Olika former av transport och kommunikation.

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Muntliga moment
 • Skriftliga uppgifter

Bedömning

Enskild skrivuppgift som kommer att framföras muntligt i mindre grupp, där eleven kommer att behöva visa på begreppsförmåga att använda relevanta begrepp i olika sammanhang. Även analysförmågan kommer att användas i den muntliga debatten där eleven ska kunna resonera om olika energikällor och transportmöjligheter för att leverera varor.

Uppgifter

 • Inlämning - Miljödebatt

 • Karttest - Nordamerika och Sydamerika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
Bedömningsmatris Geografi: Energikällor och miljö

Insats krävs
E
C
A
Kunskaper
Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen
Eleven visar inte tillräckliga kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Dvs du kan ge exempel på någon förnybar energikälla och någon icke-förnybar energikälla. Du kan ange någon fördel med förnybara energikällor. Din förklaring innehåller ett enkelt samband tex solenergi är bra för att den energikällan tar inte slut på många miljoner år.
Eleven har goda kunskaper och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Dvs du kan ge exempel på några energikällor, både förnybara och icke-förnybara. Du anger minst två fördelar och någon nackdel med förnybara energikällor. Dina förklaringar innehåller komplexa samband (tex i flera led eller fördjupad faktakunskap)
Eleven har mycket goda kunskaper och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Dvs du kan ge exempel på flera energikällor, både förnybara och icke-förnybara. Ditt resonemang om fördelar och nackdelar med olika energikällor är nyanserat dvs du kan se både fördelar och nack-delar med de olika energikällorna. Dina förklaringar innehåller komplexa samband (tex i flera led eller fördjupad fakta-kunskap) I ditt resonemang visar du att du kan värdera olika energikällors fördelar /nackdelar utifrån olika perspektiv t.ex.individ/ samhälle, dåtid/nutid/framtid, lokalt/globalt.
Begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt
Eleven använder inte tillräckliga begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Dvs du använder enstaka begrepp i ett korrekt sammanhang.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Dvs du förstår och använder några begrepp på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Dvs du förstår och använder samtliga begrepp på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang
Resonemang om klimatförändringar
Eleven för underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
Eleven visar inte tillräckliga kunskaper
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang Dvs du kan ange en enkel och korrekt förklaring till klimatförändringar. Du kan ange någon konsekvens av klimatförändringar för människa samhälle och miljö
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Dvs du kan redogöra för några förklaringar till klimatförändringar varav minst en av förklaringarna är komplex. Du kan ange några konsekvenser av klimatförändringar för människa samhälle och miljö
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Dvs du kan redogöra för några förklaringar till klimatförändringar varav minst två av förklaringarna är komplexa. Du kan ange flera konsekvenser minst två är komplexa och du kopplar minst tre konsekvenser för människa samhälle och miljö
Resonera om hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven visar inte tillräckliga kunskaper
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in. Dvs i ditt resonemang redogör du för en enkel orsak till ett problem för miljö, ekonomi eller sociala förhållanden. Du har ett förslag på lösning på problemet och du har ett relevant argument för ditt förslag. Resonemanget utgår från ett perspektiv.
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in. Dvs i ditt resonemang redogör du för en komplex orsak till problem (tex orsak i flera led eller orsak som kräver djupare kunskaper och mer förklaring) för miljö, ekonomi eller sociala förhållanden. Du redogör för förslag på lösning på problemet. Resonemanget utgår från olika perspektiv t.ex. Lokalt-Globalt eller På kort sikt- På lång sikt eller Människor-samhälle-Miljö.
Eleven kan resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser vägs in. Dvs i ditt resonemang redogör du för flera komplexa orsaker till problem för miljö, ekonomi eller sociala förhållanden. Du redogör för förslag på lösning på problemet och du tar upp några relevanta argument för dina förslag. Resonemanget utgår från flera olika perspektiv på mer fördjupat sätt tex ett samhällsperspektiv (både globalt och lokalt), ett individperspektiv på kort och lång sikt och/eller ett miljöperspektiv på kort och långsikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: