Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2019-11-08 12:16 i Trollskogen 2 Borlänge
Förskola
Sång, musik, rörelser och dans

Innehåll

 Bakgrund

 

 

Barnen ska få tillfälle att uttrycka sig genom sång, musik, rörelse och dans, ges förutsättningar att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.De ska också få tillfälle att träna på sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter  genom dessa uttryckssätt. Träna barnens språkutvecklingen.

Barnen ska få känna och uppleva glädjen med att musicera!!

Vi vill främja barnens lust att sjunga och musicera och ge dem olika sätt att uttrycka sig och därmed främja deras tillit till den egna förmågan.genom musik får barnen träna Roma på egen hand. 

 


Mål

 

Att barnen ska få stimulans och vägledning att kommunicera och uttrycka sig med hjälp av sång.musik och rytmik

 

Att barnen får stöd att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer

 

Att barnen ska få uppleva glädjen med att musicera!!

 

Att utvecklas språket 

 

Att utvecklas rytmkänsla

 

Att ha roligt

 

 

 

 

Metod

 

Vi sjunger sånger barnen känner igen och vi introducerar nya sånger för att barnen ska få uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Barnen tränar rim och ramsor genom musiken.

 

Vi använder instrument ibland för att barnen ska höra att det finns en takt/rytm i sången.

 

Vi använder oss av rörelselekar där barnen är aktiva utifrån sin egen förmåga och får möjlighet att träna rytm, taktkänsla och kroppsuppfattning.

 

Barnen får komma med förslag på sånger de vill sjunga för att känna sig delaktiga

 

 Utvärdering/uppföljning

 

Vi utvärderar om det blev som vi planerat och tänkt oss och om vi upplever att barnen fått de kunskaper och färdigheter vi önskade och om vi upplever att barnen varit intresserade och engagerade. Vi dokumenterar och reflektera tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: