Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna Kanin och igelkott.

Skapad 2019-11-11 13:32 i Pionens förskola Bollnäs
Utifrån 10 små kompisböcker med tillhörande kompiskort (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur) kommer vi att arbeta med ett Kompistema i Frostgruppen som består av barn i åldern 4 år. Vi har dock valt ut bara 5 böcker att jobba med.
Förskola
Under hösten 2019 har vi skolat in många nya barn, vi ser det därför viktigt att arbeta extra mycket med normer och värden, vi kommer att jobba med Kompisböckerna med barnen.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

Vi vill med detta tema öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Böckernas innehåll kan kopplas till barnens egna vardag och saker som de varit med om.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

-Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, ledsen, arg, lugn, sur och rädd.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

Säga förlåt, Dela med sig, Vänta på sin tur, Samarbeta, Säga stopp.

 

Hur vill vi arbeta för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Under temat kommer vi att arbeta med olika uttrycksformer som:

- skapande

- lek och rörelse

- sång och ramsor

- läsa sagor

Vi utgår från kompisböckerna. Vi läser och tittar i boken med barnen i små grupper, vi pratar om vad som händer i böckerna och tittar på bilderna. Därefter arbetar vi med den aktuella delen genom olika aktiviteter innan vi byter bok och arbetar vidare med nästa del av temat.

 

För vem och hur ska arbetet dokumenteras?

- Vi dokumenterar fortlöpande i Unikum för oss själva föräldrar och barnen.

- Vårdnadshavare delges den pedagogiska planeringen via Unikum.

- Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

 

Utvärdering/uppföljning.

Vi utvärderar och följer upp på våra avdelningsplaneringar.

Hur gick det? Var det svårt? Hur fortsätter vi? Finns det något särskilt vi vill arbeta vidare med? Uppnådes målen?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: