Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP kristendomen och islam RE HT19

Skapad 2019-11-11 14:00 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap
Vi kommer att läsa om kristendomen och islam.

Innehåll

 

Religion

 

Kristendom och nya religiösa rörelser åk 8

 

Syfte

 Genom undervisningen i religion ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • Analysera kristendomen och islam samt tolkningar och bruk inom denna, och använda sina kunskaper för att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller samt reflektera över livsfrågor utifrån sin egen och andras identitet.
  • Analysera nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

  • Värdera källors relevans och trovärdighet.

  • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

 Målet med undervisningen inom detta område är att du ska kunna:

 

  • Vilka heliga texter som finns inom kristendomen och islam, och hur dessa används.
  • Kristendomens- och islams syn på hur världen har skapat.
  • Kristendomen och islam i Sverige och dess utbredning i Sverige och världen.
  • Hur kristendomen och islam, och andra religiösa uttryck kan forma människors identiteter och livsstilar.
  • Vilka riter och högtider som finns inom kristendomen och islam. Inom kristendomen kommer vi att studera de tre stora grenarna; katolicism, ortodoxi samt protestantism, samt deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Begrepp: centrala tankegångar, kristna trosbekännelsen, treenigheten, heliga handlingar, dopet, nattvarden, mässa, nattvard, helgon, förbön, det dubbla kärleksbudskapet, kyrka, biskop, präst, kloster, korståg, katolska kyrkan: apostoliska successionen, tredelade kyrkan, påve, kardinal, skärseld, sakrament, dopet, nattvard, konfirmation, boten, äktenskapet, de sjukas smörjelse, kyrkovigning, helgondyrkan, celibat, Ortodoxa kyrkan: den rätta läran, patriarker, kyrkobyggnad, jorden, ikonostasen, himlen, påsken, mysterier, Protestantiska kyrkan: avlat, Martin Luther, 95 teser, bannlysning, Augsburg 1555, reformationen. Islam: Muhammed, profet, Mekka, Kaba, ängeln Gabriel, Medina, Koranen, sura, fem pelare/handlingar, trosbekännelsen, bönen, den religiösa skatten, fastan, vallfärden, moské, Allah, 

När: V.43 - 51 

 

Hur: Läroboken SOL 4000, lektionsgenomgångar, diskussioner, film samt Bibeln (NT), Koranen. 

  

Redovisning och bedömning: Det kommer att bli ett skriftligt prov på kristendomen (3 december). Provet kommer att bygga på följande sidor i häftet om kristendomen, s.100 - 115.

Matriser

Re
Kristendomen

E
C
A
Fakta kunskaper, Begrepp och modeller
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kringcentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonerande och samband
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Religionerna i relation till samhället/individen
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enklasamband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: