Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spöktema - Finns spöken på riktigt ?

Skapad 2019-11-11 14:09 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Så här började vårt spöktema. Barnen lyssnade på en spöksaga och efter den sagan började barnen tillverka egna spöken. En önskan dök upp -Kan vi inte ha spöktema ?

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Spöken - finns dom på riktigt?

Tidsperiod: Ht 2019- Vt 2020

Förskolans namn: Björkbergsförskola

Grupp: Vargen och Lejonet

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum::

 September 2119

Vilket innehåll ska behandlas?

Spöken

Fantasi och föreställningsförmåga.

Samspel, empati och förhållningssätt.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-
Fantasi och föreställningsförmåga.

Inflytande. 
Förmåga att ta hänsyn 
Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 Se kopplingar till läroplanen.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vi vill att barnen ska kunna samarbeta och hantera konflikter på ett bra sätt och ta ansvar för gemensamma regler. Stimulera barnens fantasi och föreställningsförmåga. Vad är fantasi och vad är verklighet.
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen lär sig att känna medkänsla för varandra och för sin omgivning. 

Att dom ska lära sig att ta ansvar för sina handlingar.

Vi vill att barnen ska samarbeta och komma fram till lösningar tillsammans.

Vi vill att dom ska lära sig alla människors lika värde. 


-
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Temat utgår ifrån barnens intressen

-Vi samtalar med barnen om deras erfarenheter och dom får dela med sig av sina erfarenheter.
Vi fångar upp det som händer i vardagen och tar vara på deras frågor och funderingar och jobbar vidare utifrån detta

Vi vill att barnen ska bli medvetna om att dom kan ha inflytande så att dom kan påverka sin vardag.
Arbetslaget är ansvarig tillsammans med barnen

 Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Vi dokumentera i unikum.

- Vi sätter upp alster i dokumentationsrummet där barnen skapat i olika material. Där skriver barnen sina reflektioner om temat.

- Barnen författar och illustrerar en vän saga.

- Läsa dokumentationen för barnen som vi gjort  tillsammans.

 
Planeringen upprättad av: Anette, Birgitta, Lena och Eva.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: