👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text år 5

Skapad 2019-11-12 12:58 i Alsike skola Knivsta
I det här arbetsområdet med beskrivande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Beskrivande texter skrivs för att beskriva något. Du ska få lära dig de språkliga dragen i en beskrivande text. Målet är att du själv ska skriva en beskrivande text om ett land i Europa.

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska kommer du att få rika möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område kommer du att utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med förklarande text ska du :

1. förstå syftet/meningen med en beskrivande text och hur man kan anpassa texten till syfte och målgrupp.

2. lära dig hur en beskrivande text  är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras.

3. lära dig hur man skriver jämförelser för att texten ska bli intressant och lätt att förstå.

4. öva på det du lärt dig  i klassen samt tillsammans i klassen/gruppen göra en planering till en beskrivande text.

5. med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och skriva en beskrivandetext.

Arbetssätt

Du kommer att på olika sätt inhämta kunskaper och fakta, samtal om syftet med en beskrivande text och vikten av att veta vem mottagaren är.  

Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den beskrivande textens innehåll, syfte och struktur. 

Du kommer i grupp få arbeta med de språk, ord och begrepp, som är genretypiska för beskrivande texter (Vi kommer arbeta med jämförelser, jämförande sambandsord samt komparation av adjektiv).  

Du ska skriva en egen beskrivande text om ett europeiskt land. Du bedömer din text utifrån en given mall.

Jag kommer att bedöma förmågan att:


- förstå syftet med en beskrivande text
- kunna hålla sig till ämnet och ge information/fakta på ett tydligt sätt.
- kunna använda strukturen för en beskrivande text.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en beskrivande text och kunna gör intressanta jämförelser.

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella skrivuppgiften som du skriver och lämnar in i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande texter

SYFTE

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

INNEHÅLL

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

STRUKTUR

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
Klassifikation:
Kan inte klassificera och generalisera
Försöker generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriver en inledning med en tydlig generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
Beskrivning:
Fokuserar på en del av ämnet t.ex. ”Min katt ...” Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.

SPRÅKLIGA DRAG

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Tempus:
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval:
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord, som t.ex. ”mänskligheten”, ”däggdjur” osv.
Jämförelser:
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.