Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Samhällsekonomi

Skapad 2019-11-12 15:52 i Almers skola Varberg
Samhällsekonomi årskurs 9 Munkegärdeskolan
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Matematik
Under kommande kurs i samhällskunskap kommer vi att inrikta oss på området samhällsekonomi. Här kommer du bland annat att få sätta dig in i hur hushållens, företagens och den offentliga sektorns ekonomi hänger samman. Vi kommer även att titta på orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Innehåll

Syfte (övergripande färdigheter)

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

 

Centralt innehåll (Vad):

Samhällsekonomi

 

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet,  pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. (Ekonomiska kretsloppet).

Undervisningens innehåll (Hur):

Gemensam inledning: Vi kommer att arbeta tillsammans för att gå igenom samhällsekonomins grundläggande sammanhang genom att arbeta med gemensamma genomgångar, övningar i grupp och individuella instuderingsfrågor.

Gruppuppgift: Att enskilt eller i grupp skapa en företagsidé för att analyser utbud och efterfrågan, konkurrens och andra ekonomiska aspekter ur ett "smalare" perspektiv.

Enskild uppgift: Utifrån den egna företagsidén analysera det samhällsekonomiska kretsloppet.

 

 

 Viktiga begrepp som kommer att tas upp i detta avsnitt är:

 byteshandel, köpare, säljare, utbud, efterfrågan, ekonomiskt kretslopp, produktionsfaktorer, arbetskraft, råvaror, realkapital, kunskap, konkurrens, fri konkurrens, monopol, oligopol, kartell, konkurs, direkt skatt, indirekt skatt, kommunal skatt, statlig skatt,  budgetproposition, BNP, högkonjunktion, lågkonjunktion, inflation, planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi, naturtillgångar, import, export.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Ma Sh
Samhällskunskap Ekonomi år 9 med Skolverket indelningar av förmågor

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

I detta avsnitt koncentrera vi oss på de ekonomiska strukturerna.
Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
2. Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **enkla** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam¬hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3. Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Hur samhällsekonomins olika delar påverkar varandra och hur individ och samhällen påverkar och påverkas av varandra.
Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
4. Påverka & påverkas
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **enkla** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **relativt väl utvecklade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
5. Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **enkla samband** med **enkla och till viss del** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband med **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då **komplexa** samband med **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang.
6. Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument och kan då i **viss** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument och kan då i **förhållandevis stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument och kan då i **stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Ej uppnått bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
10. Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i **huvudsak** fungerande sätt och för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **relativt väl** fungerande sätt och för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett **väl** fungerande sätt och för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: