Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift till Svenneboken- text-till-bildkoppling

Skapad 2019-11-13 08:00 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Skrivuppgift till läst litteratur.
Grundskola 8 Svenska
I detta arbetsmoment skriver och reflekterar du kring boken Svenne av Per Nilsson som vi har läst gemensamt. Du skriver en text-till-bildkoppling.

Innehåll

Skrivuppgift till boken Svenne - text till bildkoppling

 

Välj ut en bild som du kopplar ihop till boken Svenne. Studera bilderna noggrant. Vilka likheter ser du mellan Svennebokens handling och bilden? Förklara och ge exempel på händelser i boken som styrker din koppling. Använd gärna citat och kom då ihåg att använda citattecken och ange sidnummer. Skriv i Klassanteckningsboken i Teams. Jag har lagt upp ett dokument där som du skriver i. Kom ihåg sidhuvudet som skall innehålla: namn, klass, datum och ämne.

 

Frågeställningar:

Vad föreställer bilden?  - Titta på helheten såväl som detaljerna. Förklara på vilket sätt kopplar du ihop bilden till texten?

 

Förmedlar bilden en känsla som finns i bokens handling? – På vilket sätt finns den känslan representerad i boken? (Vem/ vad/när /hur?)

 

Förmedlar bilden ett slags budskap som du också ser i boken? – Förklara hur detta kan kopplas ihop med boken?

 

___________________________________________________________________________

 

Exempel på hur du kan formulera dig.

 

Inledning:

Just nu läser vi boken Svenne av Per Nilsson. I den här skrivuppgiften kommer jag att göra en text-till-bildkoppling. Utifrån ett antal bilder har jag valt ut en som representerar en / ett par specifika händelser i boken / huvudpersonen.

 

 

Bilden föreställer… (helhet och detaljer) = ett stycke.

 

Känslan som bilden förmedlar är… representerad i boken av vem? Vad? När? Eller Hur? = stycke.

 

Budskapet i bilden… kan kopplas ihop med boken… = stycke.

 

En slags avslutning där du försöker återkoppla till inledningen.

 

 

Språkhantering

 

Stor bokstav på rätt ställen.

 

Använd skiljetecken där det krävs.

 

Byt ut alla former av ordet ”kolla” mot synonymer. ”Kolla” får inte förekomma alls!

 

Stavning: medans => medan, de/dem eller dom.

 

Undvik användningen av ”jag känner, tänker, tycker, då texten handlar om dina åsikter.

 

Exempelformuleringar:

Den aggressiva stämningen i bilden går att uppfatta i de olika upploppsscenerna i slutet av boken då hus stacks i brand och människor misshandlades.

 

Känslan av ensamhet skildras tydligt i boken. Huvudpersonen Svenne kan liknas vid den ensamme, sorgsne varelsen som står utlämnad och inte verkar veta vart han skall ta vägen. Svenne hade inte någon egen familj och förstår efter ett tag att Dackeman trots allt kanske inte är så hederlig i sina avsikter. 

 

Bildens motiv av en berg-och-dalbana symboliserar Svennes händelserika år från det att han förlorar sin pappa, blir knivhuggen, möter Nils Dackeman och blir känd genom massmedia. Dalarna blir de negativa händelserna som till exempel när…

Textlängd: ca 1 sida i Klassanteckningsboken i Teams, svenskfliken

 

Arbetsgång:

- Tankekarta

- Första utkast

- Textbearbetning

- Slutligt utkast

 

Skrivander sker under lektionstid.

/Marianne PH

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Skrivuppgift till Svenneboken- text-till-bildkoppling

Ännu inte uppnått kunskapsmålet
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
Genom att endast kunna göra fragmentarisk sammanfattning av textens innehåll utan kopplingar till orsakssamband visar eleven att hen inte har grundläggande läsförståelse i denna uppgift.
Genom att göra enkel sammanfattning av textens innehåll med viss koppling till orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklad sammanfattning av textens innehåll med relativt god koppling till orsaks-samband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklad samman-fattning av textens innehåll med god koppling till orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skrivande
Eleven skriver texter utan språklig variation och/eller bristande textbindning - meningsbyggnaden är bristfällig.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Skrivande
Elevens texter har ingen eller bristande anpassning till texttyp, användningen av skiljetecken och stor bokstav är bristfällig.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Estetiskt uttryck - bild och text
Eleven kan i denna uppgift inte kombinera texttyp ch estetiska uttryck så att de samspelar på ett sätt att det förstärker textens budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper och estetiska uttryck så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: