Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd och värdegrund åk 5

Skapad 2019-11-14 22:09 i Tanumskolan F-6 Tanum
Att delta i klassråd är en del av samhällskunskapsämnet.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Klassrådet och värdegrund är en del av samhällskunskapen. Du påverkar och påverkas av det som finns omkring dig. Du gör skillnad för dina kamrater och även samhället. Alla vi behövs och är lika viktiga och värdefulla för att skolan och samhället ska fungera.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

•Urskilja budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

•Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Innehåll

Delar av det centrala innehållet som kommer att behandlas:

Konkretisering

Genom att aktivt delta på klassrådet kommer du att få möjlighet att ge uttryck för dina tankar och ställningstaganden. Du kommer att få öva på att argumentera och kommunicera med dina klasskamrater. Du kommer att få delta i olika former av beslutsprocesser. Du får möjlighet och inblick i vilka beslut du kan påverka på skolnivå.

Arbetssätt och undervisning

•Klassråd hålls minst 1 gång i månaden.

•Klassrådet innehåller till viss del fasta punkter såsom information från och till de olika råden men även övriga frågor tas upp.

•Ordförande och sekreterare har röstats fram utav klassen.

•Diskutera skolans regler samt ge förslag på hur reglerna kan förbättras.

• På klassrådet behandlas ämnesspecifika begrepp inom samhällskunskapen.

 

 Bedömning

• Ditt deltagande och engagemang.

• Muntliga aktivitet.

•Du visar genom att räcka upp handen att du kan principerna för hur talordningen sköts vid ett klassråd/elevråd.

•Du deltar i diskussionerna genom att du framför dina åsikter och kommer med idéer. 

Nedan finns några kunskapskrav i samhällskunskap  och svenska/sva för betyg E i åk 6:

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: