Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planerings för Humlans aktivitetstavla

Skapad 2019-11-15 12:27 i Svalbo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
En planering för Humlans aktivitetstavlan som vi skapat genom att utgå från litteratur om barnkonventionens artikel om barns rätt till inflytande.

Innehåll

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Syftet med aktivitetstavlan är att få ett lugn och en struktur under dagen, men främst för att barnens ska bli medvetna om sina rättigheter till inflytande och att få sina åsikter hörda och konkret synliggjorda. Vi vill även ge barnen möjlighet till att öva på att göra val och då kunna välja utifrån sitt intresse.

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

Undervisningen kommer ske under uppevilan, med de pedagoger som för dagen ansvarar över denna. Vi kommer utgå från litteraturen ”säga sitt” (L.Palm) och reflektera kring demokrati och synliggöra barnens rättigheter kring detta enligt Barnkonventionens artikel 13 samt läroplanens mål om barns inflytande. Vi kommer skapa aktivitetstavlan tillsammans med barnen för att de ska få vara delaktiga i utformningen av denna då vi vill att all undervisning ska ske utefter deras intressen och önskemål. Vi kommer sedan stationera oss så att en pedagog alltid finns närvarande och därför enbart nyttja Ateljen samt stora rummet för aktiviteter, dock kommer fler aktiviteter erbjudas i stora rummet.

 

Vi kommer utforma tavlan så att de får ”nudda in sig” när de kommer på morgonen, dvs. sätta sin bild som närvarande, och när tavlan används så sätter barnet sin bild på den aktivitet som hen vill delta i. Vi kommer synliggöra vilket del av läroplanen som barnet arbetar med just då genom att ha bilder på lärvännerna kopplat till de olika aktiviteterna. Genom foton som bildstöd kommer barnen se vilka aktiviteter som för dagen erbjuds på de olika stationera. Vi kommer variera aktiviteter ofta för att ge barnen så stor chans som möjligt till att öva på att göra val, få inflytande samt prova nya saker. Med tavlan utgår vi från Reggio Emilas teori om den tredje pedagogen, dvs. miljön som i detta fall hjälper barnen till att bli delaktiga och få inflytande.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Vi kommer att utforma och utvärdera aktivitetstavlan tillsammans med barnen och då reflektera med stöd av litteratur (”säga sitt”- Linda Palm)

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

                Barnen på Humlan

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger som är på Humlan under de tillfällen som aktivitetstavlan används.

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

                 Att skapa en lugn miljö för barnen där dom får prova på olika aktiviteter utifrån deras intresse  samt att öva på att göra val och få inflytande över verksamheten.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: