Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2019-11-15 13:25 i Prenneelvan Lunds för- och grundskolor
Förskola
"Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter." Lpfö 18

Innehåll

 

Leken

 

Förväntade effekter:

 Vi vill sträva mot att alla barn ska bli lekkompetenta och trygga

 Lekkompetent, När man behärskar:

- Samförstånd   -Ömsesidighet   -Turtagande, -Kunna bjuda in andra i leken -Kunna koncentrera sig -Hålla kvar en längre stund i leken

 

 Hur? Planerade insatser

 Vi observerar barnen i leken.

 Bygga upp och stärka dem i det de kan. Positivt bemötande.

 Att vara medlekare. Att man som vuxen är med i lekarna och har en aktiv roll. 

Pedagogerna tar med sig undervisningen in i leken.

Pedagogerna utmanar barnen i leken.

 Vi har samtal med föräldrar hur vi ska samarbeta för att barnen ska bli trygga.

 Var nära och delaktiga utan att hindra

 Vi exkluderar inte barnet och oss själva från gruppen. Med undantag från när det gagnar barnet.

 Använder positiv förstärkning

 Anknytningen är viktig. Vi bygger trygga relationer

 Vi skapar en lugn miljö (rensa bland leksaker och skapa ordning)

 Vi ska ha tydliga rutiner så att barnet kan känna sig tryggt med vad som kommer att hända och vad som gäller

 Tydliga pedagoger och tydliga gränser (mimik och kroppsspråk ska stämma överens med det som rösten förmedlar)

 Vi vill skapa en lugn stund mitt på dagen för barnen och vi tar bort cd-sagorna för tillfället och lyssnar på lugn musik i stället och har högläsning.

 Vi anpassar läsningen för de större barnen genom att ha två grupper där de yngre barnen har litteratur som är anpassad för dem.

Metodval:

Vi dokumenterar kontinuerligt med anteckningar, med hjälp av ipaden och datorn

Reflektioner och utvärderingar

Vi använder oss aktivt av Kompisböckerna

 

 

Litteratur: Hissad och dissad: Margaretha Öhman

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: