Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-11-16 21:56 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Vi ska lära om hur Sverige befolkades och hur livet var och utvecklades för människor under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Bild Historia SO (år 1-3) Svenska
Hur var det under istiden? Hur levde människorna under forntiden? Du kommer att få upptäcka livet på stenåldern. Vilka var de första människorna i Sverige? Hur levde människorna? Vad levde de av? Hur ar deras liv?

Innehåll

Innehåll - Vad?

Kursplan i ämnet - ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

 

Arbetssätt och undervisning - Hur?

Du kommer att:

- få lyssna på gemensamma genomgångar (föreläsningar).

- få läsa olika faktatexter.

- läsa texter och besvara frågor på texten.

- skriva egna faktatexter och arbeta med bild.

- se på filmer.

- göra studiebesök på museum.

- få delge vad du kan/vet muntligt och skriftligt kring hur livet utvecklats och förändrats för människan.

Tidsram:

Vecka 43-51

Bedömning:

- att du lyssnar och kan återberätta.

- hur du uttrycker dig med hjälp av bild och text.

- att du kan förklara hur livet har utvecklats och förändrats för människan både skriftligt och muntligt.

- att du använder dig av historiska begrepp.

- att du skriver faktatexter.

- hur du följer en skriftlig instruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Hi Sv Bl SO
Forntiden

Jämförelser mellan förr och nu.

 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
På väg att nå målet.
Når målet.
På väg mot mer kunskap.
Kunna göra några jämförelser mellan verktyg och redskap förr och nu.
Kunna göra några jämförelser mellan hur man skaffade mat förr och nu.
Kunna göra några jämförelser mellan hur man bodde förr och nu.

Spår och fornlämningar i naturen och i språket.

 • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
På väg att nå målet.
Når målet.
På väg mot mer kunskap.
Kunna rita och berätta om några förhistoriska lämningar i naturen.
Kunna ge något exempel på hur forntiden lämnat spår i det svenska språket.

Människans tidiga historia.

 • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
På väg att nå målet.
Når målet.
På väg mot mer kunskap.
Kunna redogöra i stora drag hur människor levde under stenålder, bronsålder och järnålder.
Kunna berätta och skriva om övergången från nomadliv till bofast tillvaro.
Förstå vad jordbruket betydde för människors möjlighet till fast tillvaro.
Känna till några klimatförändingar och hur de påverkade människorna under forntiden.

Använda en tidslinje.

 • SO   3   Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
På väg att nå målet.
Når målet.
På väg mot mer kunskap.
Kunna placera ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: