Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - våra utvecklingsområden 2020-21

Skapad 2019-11-18 10:09 i Karikan Förskola AB Fristående förskolor
Förskola
Karika Förskolas Grön Flagg-arbete för vår- och hösttermin 2020, till våren 2021.

Innehåll

VÅRA TRE UTVECKLINGSOMRÅDEN:

KÄLLSORTERING

Skräp & Avfall
VAD

Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla en förståelse för varför vi behöver källsortera och hur man gör. Detta utifrån Lpfö 18 där det nämns att barnen ska kunna utveckla ett växande intresse och ansvar för hållbar utveckling.

VARFÖR

När vi ger barnen förståelse för hur viktigt det är att källsortera kan det ge en medvetenhet om att vi ska vara rädda om jordens resurser genom att vi tar tillvara på material, kan skapa nytt av gammalt och att mycket kan återanvändas.
Området valdes utifrån barnens intresse - ett besök på återvinningsstationen avslöjade ett stort intresse hos barnen som mer än gärna deltog i sorteringen och att de var nyfikna på att urskilja de olika materialen.

HUR

Vår kommun erbjuder just nu ett samarbete med Rögle och NSR som vi kommer delta i med våra 3-5 åringar. Samarbetet handlar om just skräp, återvinning och att bygga av återvinningsmaterial/skräp.
Vi tänker använda oss av Sopsamlarmonsterna, ett material från Hässleholms kommun, för hela barngruppen.
På förskolan källsorterar vi redan. Vi vill få med barnen i källsorteringen bl a genom att:
- Besöka återvinningsstationen,
- Arbeta med olika material
- Sopsamlarmonstren
- Lära känna olika material, se skillnader, urskilja, sortera rätt.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utvecklingsområdet har utgått från barnens visade intresse.
I vår verksamhet ges alltid mycket utrymme för samtal. Vi lyssna på vad barnen säger och frågar, och vad de har för tankar och idéer. På så sätt tas barnens engagemang tillvara.
Barnen får stort utrymme att delta i sorteringen och i de aktiviteter som kommer i samarbetet med Rögle.

HÅLLBAR UTVECKLING

Vårt utvecklingsområde kring källsortering kan ge barnen förståelse för återanvändning, hur viktigt det är att använda befintliga resurser och inte slösa med jordens resurser. Vi anser att det är hållbar utveckling ur både ett ekologisk och ekonomiskt perspektiv.

 

FÖRPACKNINGAR

Skräp & Avfall

VAD

Vi vill uppmärksamma barnen på alla de förpackningar som omger dem i vardagen. Vi kommer utforska olika förpackningar och identifiera vilket material de är gjorda av, prata om deras utseende och vad de innehåller eller innehållt. Detta utvecklingsområde flätas ihop med vårt utvecklingsområde kring källsortering och passar perfekt in i vårt pågående projekt som handlar om literacy.

VARFÖR

Att uppmärksamma alla de förpackningar som finns omkring oss kan ge en medvetenhet om vad som behövs för att vi till exempel ska få hem mat. Barnen får lära känna materialen och kan få syn på olika lösningar, variationer av förpackningar som fyller samma syfte. Detta kan skapa samtal om vilken förpackning som egentligen är bäst för miljön.

Barnen kan också upptäcka att det går att använda många av förpackningar till annat, till exempel skapande eller annan förvaring, men också att det går att källsortera.

HUR

Vi använder hela verksamheten till att uppmärksamma de förpackningar vi stöter på tillsammans. Som en del i vårt projekt literacy kommer vi arbeta med texterna på förpackningarna - urskilja bokstäver och ord. På så sätt får barnen ”lära känna” förpackningar och dess material.

Vi tänker också att vi vill samarbeta med vårdnadshavare och hemmen. Vad har barnen för förpackningar hemma som vi skulle kunna använda på förskolan, att titta på, skapa av, läsa på, och så vidare.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Eftersom vi i detta utvecklingsområde arbetar fortlöpande med de förpackningar vi stöter på blir det tillgängligt för alla. Alla barn har möjligheter att vara delaktiga. Vi ger alltid mycket utrymme för samtal där vi lyssnar på barnens tankar, frågor och ideér. Genom samarbetet med hemmen får barnen mer delaktighet och inflytande samtidigt som vårdnadshavarna också blir delaktiga.

HÅLLBAR UTVECKLING

I detta utvecklingsområde ligger fokus på att se det som redan finns tillhands och att göra barnen medvetna om att man kan återanvända. Vi tittar även på variationer och samtalar om vad som kan vara bäst för miljön. Ekonomisk och ekologisk hållbarhet handlar området mest om.

 

KONSUMTION

Skräp & Avfall

VAD

Vi vill lära barnen innebörden av ordet konsumtion och på så sätt förhoppningsvis kunna ge barnen och de vuxna möjligheter att utveckla ett hållbart förhållningssätt - att inte slösa med material och resurser.

VARFÖR

Vi lever i ett konsumentsamhälle, där vi anser det är viktigt att ge barnen en medvetenhet om att vara rädda om jordens resurser. Vi alla behöver tänka på att hålla nere konsumtionen och fundera på vad vi konsumerar.

HUR

Vi använder hela verksamheten till att uppmärksamma vår konsumtion.

T ex:

- Jämföra material - vad har vi att använda oss av? Vad kan vi använda istället? Naturmaterial kan kanske användas istället som är gratis och finns mycket av.

- Genomtänkt skapande i vår ateljé - att barnen ska ha en tanke med vad som ska skrapas och bara ta det materialet som behövs.

- På toaletten - bara ta lite tvål, använda endast en torkservett, stänga av vattnet osv.

- Gå på energijakt - vilka energitjuvar finns? Hur kan vi spara energi?

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Eftersom utvecklingsområdet genomsyrar hela verksamheten, och gäller alla både vuxna och barn, kan alla vara delaktiga på sitt eget sätt. Vi lär oss tillsammans - vuxna och barn. Kritiskt tänk och samtal i de situationer angående konsumtion vi hamnar i.

Vi lyssnar på barnen, vad de säger, frågar och vad det har för tankar och idéer. På så sätt har barnen inflytande.

HÅLLBAR UTVECKLING

Detta utvecklingsområde har ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus. Genom att inte slösa minskar inköp och tillverkning och i sin tur användandet av jordens resurser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: