Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika texter åk 9 20/21

Skapad 2019-11-18 10:10 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 9 Svenska
Man kan ha olika syfte med sin skrivna text: t.ex. att underhålla, att utreda och beskriva eller att påverka. Beroende på vad man vill med sin text, ändras textens typ (genre). Olika genrer har sina specifika kännetecken.

Innehåll

 Förväntat resultat

 

Du kan:

 • skriva olika sorters texters,

 • variera ditt innehåll och språk,

 • anpassa skrivandet till syftet, mottagaren och sammanhanget,

 • följa skrivregler och grammatik.

 

Tänk på:

 • Anpassning till texttyp = användandet av mallen för olika genrer (genreanpassning), syftet med texten,
 • mottagare och sammanhang,
 • textbindning = t.ex. att följa strukturen inledning (början), själva texten (händelseförlopp) och avslutning; att texten hänger ihop; att gruppera saker som hör ihop eller behandlar olika perspektiv av samma sak,
 • språklig variation = synonymer, facktermer, ämnesspecifika begrepp, ord och begrepps nyanser och värdeladdning, stil (vardaglig, talspråklig, högtidlig).
 • språkliga normer och strukturer = styckesmarkering, stavning, tempusbruk, meningsbyggnad, skiljetecken, citat, repliker, källhänvisning, rubriksättning

Du ska kunna ge och ta emot respons, och kunna ”rätta” din text och göra förbättringar.

 
Att tänka på vid följande genrer:


Berättande text

 • Handlingens innehåll och uppbyggnad (kronologisk, tillbakablickande, enkel, parallell, dialoger, inre monologer),
 • att ge person-, sak- och miljöbeskrivningar, och då använda gestaltning, liknelser, metaforer, symboler,
 • att återge tankar, minnen, upplevelser och känslor,
 • trovärdigheten,
 • att beskriva detaljer, såväl som helheten.

 

Utredande och argumenterande texter

 • Textens uppbyggnad med inledning, själva texten, avslutning.
 • att återge åsikter, tankar, argument,
 • att ge olika perspektiv (kritiskt resonemang),
 • att beskriva det personliga, såväl som det allmänna,
 • att beskriva detaljer, såväl som helheten,
 • att referera/källhänvisa till någon källa för att stärka argumenten.

 

Recension

 • Texten består av två delar - ett referat, och ett personligt omdöme.

 

Faktatexter

 • Textens uppbyggnad med inledning, avhandling (informationen ska vara tydligt ordnad i texten, disposition), avslutning,
 • att återge fakta objektivt,
 • att skriva egna reflektioner och analyser i ev. slutsats,
 • att ev. infoga en bild och skriva bildtext,
 • att kunna citera och källhänvisa,
 • att göra en källförteckning.

 

 

Undervisning/arbetsformer

Genomgång av olika genrers kännetecken. Skrivande av texter utifrån ett givet ämne.

 

Examinationsuppgift

Nationella prov v. 11.

 

Bedömning

Under övningens gång får du återkoppling på dina texter. Goda kvaliteter i dina övningstexter räknas in i slutbetyget. 

Se bedömningsmatriser.

Matriser

Sv
Recension

Innehåll

E
C
A
Medvetenhet om mottagaren
Du anpassar till viss del till läsaren/mottagaren.
Du anpassar till läsaren/mottagaren. Texten ska kunna läsas utanför sitt sammanhang, den ska vara självbärande.
Du anpassar till läsaren/mottagaren. Texten ska kunna läsas utanför sitt sammanhang, den ska vara självbärande.“Jaget”= skribenten syns inte.
Handling, trovärdighet
Din tankegång framgår. Du tolkar texten på ett konkret (bokstavligt) plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget.
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett bildligt plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget och fördjupar/breddar resonemanget. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett bildligt plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget och fördjupar/breddar resonemanget. Din text innehåller och balanserar: - det individuella och det allmänna, - detaljer och helhet. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.

Struktur

E
C
A
Organisation av innehållet och textbindning
Du följer recensionsmallen. Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du använder enkla sambandsord t.ex. ”och, eller, senare, därför”.
Din text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Du använder varierande sambandsord för att strukturera texten t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, sist men inte minst”.
Din text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Den har styckeindelning, samt en effektiv inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap. Det är balans mellan referat och omdöme. Du använder varierande sambandsord för att strukturera texten t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, sist men inte minst”.

Språk och stil

E
C
A
Ordval, tempusbruk, meningsbyggnad, formulering, stil
Ditt ordval är enkelt. Tempusbruket är i huvudsak korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, enkel och föga varierad. Din text innehåller språkfel, men som inte stör förståelsen.
Ditt ordval är passande och varierat. Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på viss variation. Du anpassar till viss del stil efter ämne/situation.
Ditt ordval är träffande (precist), varierat och specifikt. Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är korrekt, varierad och träffsäker (precis). Du anpassar stil efter ämne/situation.

Skrivregler

E
C
A
Skiljetecken, stavning, stor bokstav
Din text är relativt korrekt. Den visar viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen.
Din text innehåller få formella fel. Din stavning är i stort korrekt, och du använder olika skiljetecken.
Din text innehåller få formella fel. Din stavning är i stort korrekt, och du använder olika skiljetecken med säkerhet. T.ex. markerar du titlar korrekt med citattecken eller kursiverad stil; markerar och använder du citat korrekt; källhänvisar du korrekt.

Sv
Resonerande text

E
C
A
Innehåll
Innehållet passar i HUVUDSAK i sammanhanget, och är aktuellt.
Innehållet passar i sammanhanget, och är aktuellt.
Du resonerar kring ämnet genom att ta upp NÅGON eller NÅGRA aspekter på ett enkelt sätt.
Du resonerar kring ämnet genom att ta upp en eller flera aspekter, och resonemanget är FÖRDJUPAT eller UTVIDGAT.
Du resonerar kring ämnet genom att ta upp en eller flera RELEVANTA aspekter, och resonemanget är fördjupat eller utvidgat och NYANSERAT.
Dina exempel passar i HUVUDSAK i sammanhanget.
Dina exempel passar i sammanhanget och FÖRDJUPAR eller UTVIDGAR resonemanget.
Dina exempel är NYANSERADE och passar i sammanhanget och fördjupar eller utvidgar resonemanget.
Texten innehåller både det PERSONLIGA / KONKRETA och det GENERELLA.
Du redovisar HÄNDELSER mer än förmedlar upplevelser.
Du förmedlar UPPLEVELSER, ENGAGEMANG och REFLEKTIONER.
Du förmedlar upplevelser, engagemang och reflektioner. Dessutom TOLKAR (analyserar) och VÄRDERAR du dessa.
Struktur
Texten är i HUVUDSAK sammanhängande och begriplig (=disposition). RUBRIK finns.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom STYCKEINDELNING, INLEDNING, AVSLUTNING och RUBRIK.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad med tydligt fokus på ämnet. Den har styckeindelning, samt en EFFEKTIV inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap.
Texten är i HUVUDSAK sammanhängande och begriplig (=textbindning). Innehållet håller ihop texten, och/eller enkla sambandsord används t.ex. ”och, eller, senare, därför”.
Texten är TYDLIGT sammanhängande och begriplig (=textbindning). Innehållet håller ihop texten, och/eller varierade sambandsord används t.ex. ”på grund av, jämfört med, detta leder till, slutsatsen är, eftersom, trots detta, däremot, för det första, ytterligare, sist men inte minst".
Texten är UTVECKLAT sammanhängande och begriplig (=textbindning). Innehållet håller ihop texten, och/eller varierade sambandsord används t.ex. ”på grund av, jämfört med, detta leder till, slutsatsen är, eftersom, trots detta, däremot, för det första, ytterligare, sist men inte minst".
Texten BALANSERAR aspekter och exempel, det personliga / konkreta och det generella; detaljer och helhet.
Språk, stil, skrivregler
Du anpassar till VISS del den språkliga stilen efter ämne/situation.
Du anpassar den språkliga stilen efter ämne/situation.
Du visar GOD känsla för anpassning av den språkliga stilen efter ämne/situation. T.ex. genom ett tydligt LÄSARTILLTAL.
Ordvalet är ENKELT.
Ordvalet är VARIERAT. Du använder t.ex. beskrivningar, liknelser och gestaltningar.
Ordvalet är varierat, PASSANDE och SPECIFIKT. Du använder t.ex. beskrivningar, liknelser och gestaltningar.
Meningsbyggnaden är i HUVUDSAK korrekt, enkel och föga varierad.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på VISS VARIATION.
Meningsbyggnaden är KORREKT och VARIERAD, t.ex. meningslängd, växling mellan huvudsatser och bisatser.
Du stavar och använder stor bokstav och skiljetecken RELATIVT korrekt. Viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen kan finnas.
Du gör FÅ formella fel.

Sv
Novell

E
C
A
Innehåll
Den givna instruktionen (=inledningen / temat) används.
Textens handling är i HUVUDSAK trovärdig och hållbar (=textens olika led hänger ihop och underbyggs. Läsaren måste förstå vad som händer och varför karaktärerna agerar som de gör).
Textens handling är trovärdig och hållbar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar (=beskrivande ord, liknelser, gestaltningar, metaforer) av t.ex. miljö och personer.
Texten innehåller passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Texten innehåller välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Du använder något berättargrepp (= kort tid, få personer, konflikt som trappas upp, vändpunkt, repliker, berättarröst, inre monolog, parallellhandling, tillbakablickar).
Du använder flera berättargrepp.
Du redovisar HÄNDELSER mer än förmedlar upplevelser.
Du förmedlar UPPLEVELSER och KÄNSLOR.
Struktur
Dramaturgin är ENKEL. Texten följer delvis genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, klimax, upplösning, avslutning.
Dramaturgin är PASSANDE. Texten följer i stort sett genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, klimax, upplösning, avslutning.
Dramaturgin är passande (kronologisk, tillbakablickar, parallellhandling). Texten följer genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, TYDLIGT klimax, upplösning, avslutning.
Texten är i HUVUDSAK sammanhängande och begriplig. RUBRIK finns.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom STYCKEINDELNING, INLEDNING, AVSLUTNING och RUBRIK.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Den har styckeindelning, samt en EFFEKTIV inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap.
Språk, stil, skrivregler
Ordvalet är ENKELT.
Ordvalet är VARIERAT. Orden visar på nyanser, värdeladdning och viss stilistisk anpassning.
Ordvalet är varierat, PASSANDE och SPECIFIKT. Orden visar på nyanser, värdeladdning och god stilistisk medvetenhet.
Meningsbyggnaden är i HUVUDSAK korrekt, enkel och föga varierad.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på VISS VARIATION.
Meningsbyggnaden är KORREKT och VARIERAD, t.ex. meningslängd, växling mellan huvudsatser och bisatser.
Tempusbruket är i huvudsak korrekt.
Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv.
Du stavar och använder stor bokstav och skiljetecken RELATIVT korrekt. Viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen kan finnas.
Du gör FÅ formella fel.

Sv
Argumenterande text

INNEHÅLL

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Bakgrund Källanvändning (Referat till källa/läst text)
Du visar i ditt inlägg att du har läst en text, genom att använda dig av NÅGOT från den (källanvändning).
Du visar i ditt inlägg att du har läst en text, och SÄTTER IN LÄSAREN I SAMMANHANGET. Det som hämtas från texten är relevant för det egna resonemanget, och är relativt VÄL INFOGAT I TEXTEN (källanvändning).
Du har uppfattat texten väl (BUDSKAPET), och sätter in läsaren i sammanhanget. Det som hämtas från texten är relevant för det egna resonemanget, och är VÄL INFOGAT I TEXTEN (källanvändning).
Källhänvisning
Du gör ett försök till källhänvisning. T.ex. citat m. korrekt markering (hon tycker…/ de säger…/ i texten står det…) Källförteckning i slutet.
Källhänvisningen (tidningens namn, artikelns namn, författarens namn) måste följa ett citat eller information hämtad direkt från en text.
Tes
Diskussionen är enkel men DIN ÅSIKT FRAMGÅR.
Diskussionen är UTVECKLAD och din åsikt framgår TYDLIGT.
Diskussionen är välutvecklad och BALANSERAD, och din åsikt framgår TYDLIGT.
Argument
Åsikten stöds med minst ett argument.
Texten innehåller både det personliga och det allmänna. Argumenten FÖRDJUPAR / BREDDAR diskussionen.
Texten innehåller och BALANSERAR både det personliga och det allmänna, detaljer och helhet. Hänsyn tas till eventuella MOTARGUMENT.

STRUKTUR

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Organisation av innehållet
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är TYDLIGT urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad med TYDLIGT FOKUS på ämnet. Den har styckeindelning, samt en EFFEKTIV inledning och avslutning. RUBRIKEN är passande och relaterar till textens budskap.
Textbindning
Enkla sambandsord används t.ex. ”och, eller, senare, därför”.
Mer varierad textbindning används t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta”.
Sambandsord används för att strukturera texten t.ex. ”för det första, ytterligare, sist men inte minst”.

SPRÅK, STIL

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är passande och varierat. Exv. ämnesspecifika ord.
Ordvalet är träffande (precist), varierat och specifikt.
Meningsbyggnad Formulering
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, enkel och föga varierad. Få språkfel som inte stör förståelsen.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på viss variation. Viss anpassning av stil efter ämne/situation.
Meningsbyggnaden är korrekt, varierad och träffsäker (precis). God känsla för anpassning av stil efter ämne/situation.
SKRIVREGLER
Skiljetecken Stavning Stor bokstav
Relativt korrekt. Viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen.
Få formella fel. Användning av markörer: skiljetecken, styckemarkering, underrubriker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: