Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande Björnen 2019/2020

Skapad 2019-11-18 10:41 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På Hyddan arbetar vi kontinuerligt med att bedriva utbildningen så att den ligger till grund för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnen deltar i olika demokratiska processer utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och förmågor får de ta ansvar för sitt handlande och för miljön på förskolan. Barnens frågor, intressen och synpunkter har inverkan på planeringen av den pedagogiska verksamheten och är en ständigt pågående process i den sociala samvaron. Barnen har rätt till delaktighet och inflytande, utifrån det ser dem också att med rättigheter följer även skyldigheter. Vårt mål är att ge barnen förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva, andra och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt och indirekt, ska ha ett reellt inflytande över vilka material som ska finnas såväl inne som ute. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan.

Innehåll

 

Barns delaktighet och inflytande Björnen 2019/2020

Prioriterade läroplansmål från Normer och värden planeringen (från barns delaktighet och inflytande) som följer genom hela hösten:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

samt:

  • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Björnens mål för barns delaktighet och inflytande:

- Vi har som mål att varje individuellt barn ska få en förståelse för att de kan påverka sin vardag och vad som händer i förskolan, både på kort och lång sikt. Vi ska också ge barnen verktygen och förutsättningarna att kunna uttrycka och förmedla sina tankar och åsikter. 

- Vi har också som mål att barnen ska vidareutveckla sin förmåga att ta ansvar för miljön, både inne och ute. Vi vill att barnen ska vidareutveckla sin förmåga att vara försiktiga om materialet såväl inne som ute.

 

Planerade insatser:

- Utöka vårt bildstöd på hyllor och lådor inomhus som visar var olika material ska vara. 

- Vi ska synliggöra för barnen att de kan påverka sin situation genom att använda aktivitetskort (i form av bildstöd) där de gör val mellan olika aktiviteter som erbjuds. 

- Utöka användningen av TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Detta för att skapa större förutsättningar för barnen både att förstå och att uttrycka sig.

- Genom att vara härvarande pedagoger kommer vi att fånga upp barnens intressen och erfarenheter. Vi ska arbeta för att dessa ska ligga till grund för utformningen av verksamheten.

- Vi kommer använda oss utav litteratur för att synliggöra vikten av att visa omsorg om vår miljö och vårt material. Detta för att barnen skall kunna associera till sin egen vardag. 

- I spontant uppkomma situationer där omsorg inte visas om materialet skall vi vuxna stötta barnen och förklara konsekvenserna av handlingen.

 

Förväntade effekter:

- Barnen visar i större utsträckning en medvetenhet kring sina val

- Barnen uttrycker i större utsträckning sin vilja och önskan 

- Vi ser att barnen att samarbetar och värnar om vår miljö och vårt material 

- Vi ser att barnen kommunicerar på olika sätt såsom verbalt, kroppsligt, TAKK och genom bildstöd

Metodval:

För att se om de förväntade effekterna uppnås kommer vi observera, dokumentera och reflektera kring verksamheten, både i vardagen, på reflektionsstunder och på Unikum. Vi kommer även att återkoppla arbetet till barnen genom att sätta upp bilder som möjliggör för barnen att reflektera. Genom att vara härvarande, lyssna in och samtala med barnen kan vi också se om de önskade effekterna uppnås. Detta gör också att vi får syn på vad som funkar bra respektive mindre bra vilket är en grund för fortsatt arbete.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: