Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser!

Skapad 2019-11-18 15:02 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
För att bli en god läsare måste du läsa kilometervis med text. Martin Widmark, barnboksförfattare, säger: "Att få upp läshastigheten tar tid, men när läskondisen kommer får man sin belöning!" Utan kondis är det inte kul att spela fotboll heller. Under terminen får du chansen att läsa många meter text, både enskilt och tillsammans med andra.

Innehåll

Du kommer att få träna din förmåga att:

 • läsa och förstå olika slags texter
 • söka svar på frågor på, mellan och bortom raderna
 • återberätta
 • göra textkopplingar: text-till-själv tex "Jag har varit med om samma sak dom personen i den här berättelsen då jag...", text-till-text "De här berättelserna är lika därför att..."

 

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • läsa med ett ökat flyt
 • läsa enskilt och för andra
 • hitta enkel information i en text
 • använda läsfixarna Spågumman och Reportern
 • återberätta en kortare text

 

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • Beskrivande text
 • Berättande text
 • Återberättande text
 • Fakta
 • Rubrik
 • Underrubrik
 • Stycke (text)
 • Bild
 • Bildtext
 • Mening
 • Ord
 • Bokstav
 • Gemen
 • Versal
 • Skiljetecken
 • text-till-själv
 • text-till-text    
 • text-till-världen   

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Lyssna till högläsning
 • Läsa enskilt, i par och i mindre grupp
 • Tillsammans, i par och enskilt göra textkopplingar
 • Arbeta med Diamantjakten
 • Återberätta texter vi jobbar med
 • Tillsammans titta på språkets och texters byggstenar
 • Ta hjälp av våra läsfixare spågumman, reportern, detektiven, cowboyen och konstnären

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • Kooperativa arbetssätt
 • Kamratbedömning

Du kommer du få visa din kunskap genom:

 • Kamratbedömning under arbetets gång
 • Observationer och samtal med läraren under arbetets gång
 • Skolverkets bedömningsstöd i läsning

 

Samarbete med fritids

Du som går på fritids kommer att få:

 • tillfällen till läsgrupper
 • läsa och berätta vad du läst
 • sammanfatta boken
 • rita bilder till det du läst och skriva till bilden
 • koppla det vi läser till de teman vi har på fritids och under skoldagen

 

 

Uppgifter

 • Läxa till 13/2

 • Läxa till 30/1, kapitel 15

 • Läxa till 12/12, Diamantjakten kapitel 12

 • Läxa till 5/12, Diamantjakten kapitel 11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: