👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2019-11-18 20:31 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Historia Svenska
Både Vasatiden och Stormaktstiden är historiska perioder där det händer mycket i Sverige som kan kopplas till hur vi har det idag. Under stormaktstiden var Sverige en betydande makt när det gäller Östersjöhandeln. Det innebar migration, kulturmöten och samhällsförändringar.

Innehåll

 

Skriftlig pedagogisk planering

         Historia År 4-5

 

Vasatiden/Stormaktstiden

 

 

 

Nationella och Övergripande mål;

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt*, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder.

Fokusförmågor/syfte:

Du kommer att utveckla din förmåga att:

       använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

       kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

       reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

       använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

U   Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

       Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Centralt innehåll:

     Den svenska statens framväxt och organisation.

       Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

       Exempel på hur 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

       Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Kopplingar till läroplan

       Hi  4-6 
Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

       Hi  4-6 
Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.

       Hi  4-6 
Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

       Hi  4-6 
Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Genomförande:

Under dessa veckor kommer vi att:

       Lyssna till berättelser från Vasatiden. (År 4)

       Träna på att vara källkritisk

       Använda Chromebooks & böcker för att hitta information om Vasatidens kungar

       Redovisa parvis inför klassen om Gustav Vasas söner. Arbetet ska visas på Smartboarden.

       Se på film

       Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. Under dessa veckor kommer du att få:

        Lyssna till berättelser från Stormaktstiden (År 5)

       Diskutera olika frågor i grupp

°    Arbeta i grupp för att göra en muntlig redovisning på smartboarden

       Testas på dina kunskaper om Stormaktstiden genom ett enskilt skriftligt test.

*Elevinflytande och delaktighet:

(utifrån elevgruppens intresse, erfarenhet och föreställning och låta eleverna bidra med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsform)

Vasatiden: Eleverna bestämde att de ville redovisa på Smartboarden och har då fått välja någon av Gustav Vasas söner.

Eleverna ville ha filmer som komplement

Eleverna vill redovisa med muntlig presentation på Smartboarden och arbeta i grupp      

Kunskapskrav:

           Känna till de olika kungarna på Vasatiden och vad de gjorde

       Känna till hur kyrkan förändrades i Sverige

       Känna till olika händelser från Vasatiden

       Känna till hur man levde på 1500-talet

       Se likheter och skillnader mellan Vasatiden och nutid

       Se hur händelser från Vasatiden påverkar oss idag

       Känna till hur man kritiskt kan granska historiska källor

 

 

       Känna till några av kungarna/drottningarna som regerade under Stormaktstiden

       Känna till historiska ord som man använde på Stormaktstiden

       Känna till viktiga landsdelar som Sverige vann under den här tiden och på så sätt förändrade Sverige-kartan

       Känna till varför området kring Östersjön var så pass viktigt för de olika länderna

       Känna till hur den svenska staten växte fram.

       Känna till reformationen, både ur ett makt-perspektiv och ett religions-perspektiv

Bedömning:

       Bedömning sker genom:

       Inlämnade skrivuppgifter

       Pararbete och redovisning

       Individuellt skriftligt test

       Gruppdiskussioner

       Delaktighet och intresse på lektionerna

Dokumentation/Utvärdering:

Elevernas arbete dokumenteras i deras SO-mapp och på deras Chromebook i Classroom

Utvärdering sker fortlöpande.

I slutet av arbetsområdet kommer eleverna att få utvärdera arbetsområdet och deras insats.

Analys:

Ansvarig pedagog: Inger Nilsson

Byskolan, Södra Sandby

Datum:VT 2021 år 4 Gustav Vasa/HT 2021 år 5 Stormaktstiden